ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

read between

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -read between-, *read between*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
read between[PHRV] หาความหมาย, See also: ตีความ
read between the lines[IDM] ทำความเข้าใจกับความหมายที่แฝงไว้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You must learn to read between the lines if you want to discern the political climate.เจ้าต้องเรียนรู้ในการตีความ ถ้าเจ้าต้องการรู้สถานการณ์การเมือง Episode #1.8 (2006)
Not in so many words, but I could read between the lines.ก็ไม่ได้พูดตรงๆ แต่ฉันเดาความหมายออก London. Of Course (2009)
I'm trying to read between the lines here... see the path.ฉันพยายามอ่าน ข้อความในบันทึกนี้... หาเส้นทางออก Balm (2009)
They're saying drugs, but read between the lines.เขาลงว่าเป็นเพราะยา แต่ลองอ่านสิ่งที่ซ่อนอยู่ Out with the Old (2012)
So you have to read between the lines.เพราะงั้นคุณต้องเข้าใจ ความหมายที่แฝงอยู่ด้วย Meet the New Boss (2012)
So, we got everything we need to read between the lines?ตอนนี้เราได้ทุกอย่างที่ต้องการใช้ในการ หาความลับแล้วใช่ไหม Identity Crisis (2012)
I read between the lines.ข้าคิดดูแล้ว The Evil Queen (2013)
Change the station. ♪ I better read between the lines ♪ Change the station.เปลี่ยนคลื่นสิ เปลี่ยนคลื่น Dog Dean Afternoon (2013)
- Come on, read between the lines, Samใช่ เขาปิดบังบางอย่าง มันคือ "ไปตายซะ" Ted 2 (2015)
But I doubt if even Goliath has the resources to read between 10 and 20 million words.แต่ผมสงสัยว่าแม้จะมีร่างกาย ใหญ่โตมีแหล่งข้อมูล การอ่านระหว่างวันที่ 10 และ 20 ล้านคำ Denial (2016)
What's there tells the story if you read between the lines.อะไรมีบอกเล่าเรื่องราวถ้าคุณ อ่านระหว่างบรรทัด Hidden Figures (2016)
Read between the lines.ระหว่างนิ้วนางกับชี้ xXx: Return of Xander Cage (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
read betweenI could read between the lines.
read betweenI could read between the lines that he wanted me to resign.
read betweenIf you read between the lines, this letter is a request for money.
read betweenIt is not always easy to read between the lines.
read betweenLet's try to read between the lines.
read betweenPlease read between the lines.
read betweenRead between the lines.
read betweenThese messages have to be read between the lines.
read betweenWhen the boss checks our expenses it can be pretty dicey. He knows how to read between the lines.
read betweenWhen you read a book you should read between the lines.
read betweenYou can read between the lines.
read betweenYou have to read between the lines to get the most out of anything.

Japanese-English: EDICT Dictionary
行間を読む[ぎょうかんをよむ, gyoukanwoyomu] (exp,v5m) to read between the lines [Add to Longdo]
読み取る;読みとる;読取る[よみとる, yomitoru] (v5r,vt) (1) to read (someone's) mind; to read between the lines; (2) to read (a calibration, a tape, etc.); to read (out) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top