ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ratification

R AE2 T AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ratification-, *ratification*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ratification[N] การอนุมัติ, Syn. approval
ratification[N] การให้สัตยาบัน, See also: การให้คำมั่นสัญญา, การให้คำปฏิญาณ, Syn. confirmation, sanction

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ratification(แรททิฟิเค'เชิน) n. การให้สัตยาบัน,การยืนยัน,การอนุมัติ, See also: ratificationist n., Syn. approval
gratification(แกรททะฟะเค'เชิน) n. ความปลื้มปีติ,สิ่งที่ทำให้พอใจ,รางวัล,เรื่องที่ทำให้น่ายินดี,การทำให้สำเร็จความใคร่, Syn. satisfaction,comfort
stratification(สแทรททะฟิเค'เชิน) n. การแบ่งออกเป็นชั้น ๆ ,ลักษณะเป็นชั้น ๆ ,ชนชั้นของสังคม,การเกิดเป็นชั้น ๆ ,การจมทับถมกันเป็นชั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
ratification(n) การอนุมัติ,สัตยาบัน,การยืนยัน
gratification(n) การทำให้พอใจ,ความอิ่มเอมใจ,การทำให้ถูกใจ,รางวัล
stratification(n) ชนชั้นสังคม,การแบ่งชั้น,กลุ่มสังคม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ratificationสัตยาบัน, การให้สัตยาบัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ratificationการให้สัตยาบัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ratification, treatyการให้สัตยาบันสนธิสัญญา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ratificationการให้สัตยาบันของรัฐซึ่งเป็นการให้ความยินยอมของรัฐ เพื่อผูกพันตามสนธิสัญญา [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ratification would send a bad message to our nation's children.การอนุมัตินี้จะส่งสารที่ผิดๆ ไปสู่เยาวชนของเรา I Got a Right to Sing the Blues (2010)
Recapping the top stories in Salem, Oregon, both pro- and anti-vampire advocates rallied in anticipation of the state's upcoming ratification vote on the Vampire Rights Amendment.ใน Salem, Oregon, ทั้งผู้สนับสนุน และต่อต้านแวมไพร์ การรวมพลัง ความคาดหวังของรัฐใกล้จะเป็นจริงแล้ว การลงคะแนนสัตยบันเรื่องการกำหนดสิทธิ์ของแวมไพร์ Everything Is Broken (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัตยาบัน[N] ratification, Syn. คำมั่นสัญญา, คำรับรอง, คำมั่น
สัตยาบัน[N] ratification, See also: confirmation, Syn. การรับรอง, การยืนยัน, Example: พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้เรียกประเทศสยามเป็นครั้งแรกในสัตยาบันหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีระหว่างไทยกับอังกฤษเมื่อ 5 เมษายน พ.ศ.2399, Thai definition: การยืนยันรับรองความตกลงระหว่างประเทศที่ได้กระทำขึ้นไว้, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หิ้วผู้หญิง[v. exp.] (hiu phūying) EN: take a woman out for sexual gratification ; pick up a girl   FR: embarquer une fille (fam.)
ฤชา[n.] (reuchā) EN: fee   FR: honoraire [m] ; gratification [f]
สัตยาบัน[n.] (sattayāban) EN: ratification ; confirmation   FR: ratification [f]
สินน้ำใจ[n.] (sinnāmjai) EN: reward ; money consideration ; remuneration   FR: gratification [f] ; bonification [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
RATIFICATION R AE2 T AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ratification (n) rˌætɪfɪkˈɛɪʃən (r a2 t i f i k ei1 sh @ n)
ratifications (n) rˌætɪfɪkˈɛɪʃənz (r a2 t i f i k ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ratifizierung {f}; Bestätigung {f} | Ratifizierungen {pl}ratification | ratifications [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
階層化[かいそうか, kaisouka] (n) {comp} stratification; classification [Add to Longdo]
喜び(P);慶び(oK);悦び(oK);歓び[よろこび, yorokobi] (n) joy; delight; rapture; pleasure; gratification; rejoicing; congratulations; felicitations; (P) [Add to Longdo]
成層[せいそう, seisou] (n) stratification [Add to Longdo]
層化[そうか, souka] (n,vs,adj-no) (1) layering; stratification; (2) {math} sheafification [Add to Longdo]
層別[そうべつ, soubetsu] (n,vs,adj-no) stratification; classification; (data) distribution [Add to Longdo]
追認[ついにん, tsuinin] (n,vs) ratification; confirmation [Add to Longdo]
批准[ひじゅん, hijun] (n,vs) ratification; ratify; (P) [Add to Longdo]
批准書[ひじゅんしょ, hijunsho] (n) instrument of ratification [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
階層化[かいそうか, kaisouka] stratification, classification [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ratification \Rat`i*fi*ca"tion\
   (r[a^]t`[i^]*f[i^]*k[=a]"sh[u^]n), n. [Cf. F. ratification.]
   The act of ratifying; the state of being ratified;
   confirmation; sanction; as, the ratification of a treaty.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ratification
   n 1: making something valid by formally ratifying or confirming
      it; "the ratification of the treaty"; "confirmation of the
      appointment" [syn: {ratification}, {confirmation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top