ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

racer

R EY1 S ER0   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -racer-, *racer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
racer[N] คน สัตว์หรือพาหนะที่เข้าแข่งขันความเร็ว, See also: ผู้วิ่งแข่ง, Syn. runner, marathoner
racer[N] งูผอมบางเคลื่อนไหวเร็วชนิดหนึ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
racer(เร'เซอะ) n. ผู้วิ่งแข่ง,สิ่งที่เข้าร่วมแข่งขันความเร็ว,สิ่งที่มีความเร็วสูง,
bracer(เบรส'เซอะ) n. สิ่งค้ำ,ผู้สนับสนุน,เครื่องดื่มที่กระตุ้น (โดยเฉพาะเหล้า)
tracer(เทร'เซอะ) n. ผู้ตามรอย,ผู้สืบเสาะ,สิ่งที่ตามรอย,ผู้เขียนแผนผัง,ผู้วาด
tracery(เทร'เซอรี) n. ลวดลาย,ลวดลายหน้าต่างหรือประตู, Syn. network

English-Thai: Nontri Dictionary
racer(n) สิ่งที่มีความเร็วสูง,ผู้แข่ง
bracer(n) ยาบำรุงกำลัง,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,สิ่งค้ำ,ผู้สนับสนุน
tracery(n) ลวดลาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Custom-made, just like the racers.ดัดแปลงเองเหมือนของพวกนักแข่งเลย Malèna (2000)
What, like Speed Racer here?อะไรเช่น Speed​​ Racer ที่นี่? Wrong Turn (2003)
If you can defeat all the racers from Qun Ma Mountainถ้านายเอาชนะนักแข่งรถทั้งหมดจากกุนมะได้เมื่อไหร่ Initial D (2005)
We'll race different racers.เราจะแข่งกับนักแข่งคนละที่ Initial D (2005)
I want to be a racer.ฉันอยากเป็นนักแข่งรถ Initial D (2005)
It took me only one year to become the racer god.คอยดูสิภายใน 1 ปี ชั้นจะเป็นเจ้าแห่งความเร็ว Initial D (2005)
What's the most important body part to a racer?แล้วอะไรสำคัญที่สุดสำหรับนักแข่งรถล่ะ? Initial D (2005)
They don't seem that good. Racers.ดูไม่ดีเลย พวกนักแข่งเนี่ย Initial D (2005)
May I ask if your boss is the racer god?ถามหน่อยสิ จริงเรอะที่นายแกเป็นนักแข่งระดับพระเจ้าน่ะ? Initial D (2005)
May I ask if this gentleman is the racer god?ขอถามหน่อยว่าสุภาพบุรุตคนนี้ใช่นักเเข่งระดับพระเจ้ารึเปล่า? Initial D (2005)
But the racer god should be the boss here.แต่ เจ้าแห่งความเร็ว ควรจะเป็นหัวหน้าของที่นี่สิ Initial D (2005)
I'm here to race the racer god.ฉันต้องการแข่งกับนักแข่งระดับพระเจ้า Initial D (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขียน[v.] (khīen) EN: draw ; sketch ; paint   FR: dessiner ; esquisser ; tracer ; peindre
เขียนวงกลม[v. exp.] (khīen wongklom) EN: draw a circle   FR: tracer un cercle
ขีด[v.] (khīt) EN: draw ; mark ; delineate ; line   FR: tracer ; marquer ; délimiter
ขีดเส้น[v.] (khītsen) EN: draw a line ; underline   FR: tracer une ligne
ลากเส้น[v. exp.] (lāk sen) EN: draw a line   FR: tracer une ligne
งูใบ้[n. exp.] (ngū bai) EN: Cave Dwelling Snake ; Cave Dwelling Rat snake ; Stripe-tailed Racer   
งูบองยอดกล้วย[n. exp.] (ngū bøng yøt klūay) EN: Red-tailed Rat Snake ; Red-tailed Green Rat snake ; Red-tailed Racer   
งูกาบหมากหางนิล [n. exp.] (ngū kāpmāk hāng nin) EN: Cave Dwelling Snake ; Cave Dwelling Rat snake ; Stripe-tailed Racer   
งูกาบหมากเขียว [n. exp.] (ngū kāpmāk khīo) EN: Green Tree Racer ; Green Mountain Racer ; Green Trinket Snake ; Green Bush Rat Snake ; Green Ratsnake   
งูเขียวกาบหมาก [n. exp.] (ngū khīo kāpmāk) EN: Red-tailed Rat Snake ; Red-tailed Green Rat snake ; Red-tailed Racer   

CMU English Pronouncing Dictionary
RACER    R EY1 S ER0
RACERS    R EY1 S ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
racer    (n) rˈɛɪsər (r ei1 s @ r)
racers    (n) rˈɛɪsəz (r ei1 s @ z)

French-Thai: Longdo Dictionary
tracer le chemin(phrase) ยกตัวอย่าง

Japanese-English: EDICT Dictionary
トレーサー[, tore-sa-] (n) tracer [Add to Longdo]
トレーサリー[, tore-sari-] (n) tracery [Add to Longdo]
ブレーサー[, bure-sa-] (n) bracer [Add to Longdo]
レーサー[, re-sa-] (n) racer; (P) [Add to Longdo]
ロードレーサー[, ro-dore-sa-] (n) roadracer [Add to Longdo]
曳火弾[えいかだん, eikadan] (n) tracer bullet [Add to Longdo]
曳光弾[えいこうだん, eikoudan] (n) tracer bullet; star shell; flare bomb [Add to Longdo]
弓籠手[ゆごて, yugote] (n) (obsc) archer's bracer; archer's armguard [Add to Longdo]
射籠手[いごて, igote] (n) (obsc) archer's bracer; archer's armguard [Add to Longdo]
手纏;環;鐶[たまき, tamaki] (n) (1) (arch) bracelet (made of stringed jewels or bells and worn at the elbow); (2) bracer (for the elbow of an archer) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Racer \Ra"cer\ (r[=a]"s[~e]r), n.
   1. One who, or that which, races, or contends in a race;
    esp., a race horse.
    [1913 Webster]
 
       And bade the nimblest racer seize the prize. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) The common American black snake.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mil.) One of the circular iron or steel rails on which
    the chassis of a heavy gun is turned.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 racer
   n 1: someone who drives racing cars at high speeds [syn:
      {racer}, {race driver}, {automobile driver}]
   2: a fast car that competes in races [syn: {racer}, {race car},
     {racing car}]
   3: an animal that races
   4: slender fast-moving North American snakes

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 RACER
     Renamed Abox and Concept Expression Reasoner
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top