ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

quirkiness

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quirkiness-, *quirkiness*, quirkines
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา quirkiness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *quirkiness*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quirkiness[N] ความพลิกผัน, See also: ความตลบตะแลง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I admire your quirkiness, dude.ผมชอบความเอ๋อของคุณนะคร้าบ! Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
Lola, look, I know you're an actress, and there's a certain amount of quirkiness that I'm supposed to find charming, but this is too much.โลลา ฟังนะ ผมรู้คุณเป็นนักแสดง บางทีมันอาจต้องมีจุดหักมุมบ้าง ผมว่ามันมีสเน่ห์นะ แต่นี่มันมากไปแล้ว Salon of the Dead (2012)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gerissenheit {f}quirkiness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  quirkiness
      n 1: a strange attitude or habit [syn: {oddity}, {queerness},
           {quirk}, {quirkiness}, {crotchet}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top