ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

quirk

K W ER1 K   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quirk-, *quirk*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quirk[N] การพลิกผันอย่างฉับพลัน (เโชคชะตา), See also: เหตุการณ์พลิกผัน
quirk[N] พฤติกรรมประหลาดของคน, See also: ท่าทางแปลกประหลาดของคน
quirk[N] การพูดเล่นสำนวน, See also: คำพูดหลบเลี่ยง, คำพูดตลบตะแลง, การพูดอำพรางความจริง, Syn. vagary, whim, oddity
quirk[N] การเขียนเล่นหางตัวอักษร
quirky[ADJ] ซึ่งแปลกๆ, Syn. idiosyncratic
quirk up[PHRV] เลิกคิ้ว, See also: ขมวดคิ้ว
quirkily[ADV] อย่างพลิกผัน, See also: อย่างตลบตะแลง
quirkiness[N] ความพลิกผัน, See also: ความตลบตะแลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quirk(เควิร์ค) n. การเล่นสำนวน,การเล่นโวหาร,การกระทำหรือคำพูดที่ตลบตะแลง,พฤติการณ์ที่ประหลาด,การบิดหรือโค้งอย่างฉับพลัน,หางตัวอักษร,การเขียนตัวอักษรเล่นหาง,มุมแหลม vt. เล่นสำนวน,ถากถาง,เขียนตัวอักษรแบบเล่นหาง

English-Thai: Nontri Dictionary
quirk(n) การเขียนเล่นหาง,การเหไป,การเล่นสำนวน,การเล่นโวหาร

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I love you, ridiculous quirks and all.แต่ ฉันรักคุณ รวมทั้งเรื่องพฤติกรรมไร้สาระนี่ด้วย Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
Like a quirk alert bracelet. Oh, wait a second! This could be a thing.เหมือนกำไลเตือนภัย เดี๋ยวก่อนนะ นี่อาจเป็นไปได้ Hecking Order (2011)
It's the quirks-- the little quirks that make it feel like home.มันค่อนข้างแปลกประหลาด นั่นทำให้มันรู้สึกเหมือนบ้าน Con-Heir (2012)
You're elevating his quirk to a disorder now?คุณกำลังยกระดับ ความประหลาดเป็นความผิดปกติเหรอ? Bunny Therapy (2012)
You like it loud. I just love discovering all your little quirks the more time we spend together.เธอชอบเสียงดังๆหรอเนี่ยฉันพึ่งรู้นะตั้งแต่เราคบกันมาเนี่ย. Bear Movie Night (2013)
Maybe that quirk of light inspired the very first artist.บางทีนั่นอาจจะมุมแหลมของแสง แรงบันดาลใจจากศิลปิน คนแรกมาก Hiding in the Light (2014)
The patterns were not simply a quirk of iron filings;รูปแบบที่ไม่ได้เพียงแค่เป็น มุมแหลมของผงตะไบเหล็ก; The Electric Boy (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
QUIRK    K W ER1 K
QUIRKE    K W ER1 K
QUIRKS    K W ER1 K S
QUIRKY    K W ER1 K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quirk    (n) kwˈɜːʳk (k w @@1 k)
quirks    (n) kwˈɜːʳks (k w @@1 k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
合縁奇縁;相縁機縁[あいえんきえん, aienkien] (n) a couple strangely but happily united; uncanny relationship formed by a quirk of fate [Add to Longdo]
不思議な縁[ふしぎなえん, fushiginaen] (n) quirk of fate; curious coincidence; happy chance [Add to Longdo]
癖のある[くせのある, kusenoaru] (exp) to be quirky [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quirk \Quirk\ (kw[~e]rk), n. [Written also {querk}.] [Cf. W.
   chwiori to turn briskly, or E. queer.]
   1. A sudden turn; a starting from the point or line; hence,
    an artful evasion or subterfuge; a shift; a quibble; as,
    the quirks of a pettifogger. "Some quirk or . . .
    evasion." --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       We ground the justification of our nonconformity on
       dark subtilties and intricate quirks. --Barrow.
    [1913 Webster]
 
   2. A fit or turn; a short paroxysm; a caprice. [Obs.] "Quirks
    of joy and grief." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A smart retort; a quibble; a shallow conceit.
    [1913 Webster]
 
       Some odd quirks and remnants of wit. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. An irregular air; as, light quirks of music. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   5. (Building) A piece of ground taken out of any regular
    ground plot or floor, so as to make a court, yard, etc.;
    -- sometimes written quink. --Gwilt.
    [1913 Webster]
 
   6. (Arch.) A small channel, deeply recessed in proportion to
    its width, used to insulate and give relief to a convex
    rounded molding.
    [1913 Webster]
 
   {Quirk molding}, a bead between two quirks.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 quirk
   n 1: a strange attitude or habit [syn: {oddity}, {queerness},
      {quirk}, {quirkiness}, {crotchet}]
   2: a narrow groove beside a beading
   v 1: twist or curve abruptly; "She quirked her head in a
      peculiar way"

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top