ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

quiet down

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quiet down-, *quiet down*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Quiet down and go to bed.เงียบเสียงและนอนได้แล้ว The Education of Little Tree (1997)
Everyone quiet down a moment!ทุกคนเงียบหน่อยจ้า Summer Wars (2009)
Quiet down a little!เงียบหน่อยค่ะ! Summer Wars (2009)
(Man) hey. Hey, everybody, quiet down for a second.เฮ้ๆ ,ทุกคนเงียบหน่อย ... The Grandfather: Part II (2009)
(whispering) it's creepy quiet down here.ข้างล่างเงียบน่ากลัวจัง Death and All His Friends (2010)
Quiet down will ya?เงียบๆหน่อย Cyrano Agency (2010)
Quiet down there!ข้างล่างนั่นเงียบๆหน่อยสิ! Shrek Forever After (2010)
So how long we gotta be quiet down here?แล้วเราจะต้องเงียบๆกัน อยู่ข้างล่างนี้นานแค่ไหน End Times (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
quiet downQuiet down, please.

Japanese-English: EDICT Dictionary
どうどう[, doudou] (int) (See どう) whoa, whoa (command used to stop or quiet down a horse, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 quiet down
   v 1: become quiet or quieter; "The audience fell silent when the
      speaker entered" [syn: {quieten}, {hush}, {quiet},
      {quiesce}, {quiet down}, {pipe down}] [ant: {louden}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top