ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

quicklime

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quicklime-, *quicklime*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quicklime[N] ปูนขาวที่ยังไม่ได้ผสมกับน้ำ, Syn. lime

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quicklime(ควิค'ไลมฺ) n. ปูนขาว (ที่ยังไม่ผสมน้ำ)

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
quicklimequicklime, ปูนดิบ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
quicklimeปูนดิบ, ดู calcium oxide [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปูน[n.] (pūn) EN: cement ; lime ; mortar ; calcium oxide ; quicklime ; plaster ; Portland cement   FR: ciment [m] ; mortier [m] ; plâtre [m] ; chaux [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quicklime    (n) kwˈɪklaɪm (k w i1 k l ai m)

Japanese-English: EDICT Dictionary
石灰[せっかい(P);いしばい, sekkai (P); ishibai] (n,adj-no) lime; quicklime; caustic lime; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lime \Lime\, n. [AS. l[imac]m; akin to D. lijm, G. leim, OHG.
   l[imac]m, Icel. l[imac]m, Sw. lim, Dan. liim, L. limus mud,
   linere to smear, and E. loam. [root]126. Cf. {Loam},
   {Liniment}.]
   1. Birdlime.
    [1913 Webster]
 
       Like the lime
       That foolish birds are caught with.  --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   2. (Chem.) Oxide of calcium, {CaO}; the white or gray,
    caustic substance, usually called {quicklime}, obtained by
    calcining limestone or shells, the heat driving off carbon
    dioxide and leaving lime. It develops great heat when
    treated with water, forming {slaked lime}, and is an
    essential ingredient of cement, plastering, mortar, etc.
    [1913 Webster +PJC]
 
   Note: Lime is the principal constituent of limestone, marble,
      chalk, bones, shells, etc.
      [1913 Webster]
 
   {Caustic lime}, Calcium hydroxide or slaked lime; also, in a
    less technical sense, calcium oxide or quicklime.
 
   {Lime burner}, one who burns limestone, shells, etc., to make
    lime.
 
   {Lime pit}, a limestone quarry.
 
   {Lime rod}, {Lime twig}, a twig smeared with birdlime; hence,
    that which catches; a snare. --Chaucer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quicklime \Quick"lime\, n. [See {Quick}, a.] (Chem.)
   Calcium oxide; unslacked lime; -- so called because when wet
   it develops great heat. See 4th {Lime}, 2.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 quicklime
   n 1: a white crystalline oxide used in the production of calcium
      hydroxide [syn: {calcium oxide}, {quicklime}, {lime},
      {calx}, {calcined lime}, {fluxing lime}, {unslaked lime},
      {burnt lime}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top