ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

quibbling

K W IH1 B AH0 L IH0 NG   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quibbling-, *quibbling*, quibbl
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quibbling(ควิบ'ลิง) adj.,n. (การ) เล่นลิ้น,พูดคลุมเครือ,พูดตลบตะแลง, See also: quibblingly adv.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
While you're standing here quibbling about policy.แล้วนายยังจะมากังวล เรื่องกฎบ้าบอนั่นอีก The Kids Are Not All Right (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
QUIBBLING K W IH1 B AH0 L IH0 NG
QUIBBLING K W IH1 B L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quibbling (v) kwˈɪblɪŋ (k w i1 b l i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
けち[, kechi] (n,adj-na) (1) (also 吝嗇) stinginess; miserliness; penny-pinching; cheesparing; miser; pinchpenny; skinflint; cheapskate; tightwad; niggard; (2) shabby; cheap; mangy; poor; (3) petty; narrow-minded; quibbling; mean-spirited; (4) bad luck; ill omen; glitch [Add to Longdo]
一時逃れ[いちじのがれ;いっときのがれ, ichijinogare ; ittokinogare] (n) quibbling; temporizing; temporising [Add to Longdo]
一寸逃れ[いっすんのがれ, issunnogare] (n) quibbling; prevarication [Add to Longdo]
堅白同異[けんぱくどうい, kenpakudoui] (n) sophism; sophistry; quibbling [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quibble \Quib"ble\, v. i. [imp. & p. p. {Quibbled}; p. pr. & vb.
   n. {Quibbling}.]
   1. To evade the point in question by artifice, play upon
    words, caviling, or by raising any insignificant or
    impertinent question or point; to trifle in argument or
    discourse; to equivocate.
    [1913 Webster]
 
   2. To pun; to practice punning. --Cudworth.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To cavil; shuffle; equivocate; trifle.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top