ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

quiète

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quiète-, *quiète*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quieten[VT] ทำให้เงียบ
quieter[N] ผู้ทำให้เงียบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quieten(ไคว'อิเทิน) vt. ทำให้เงียบ,ทำให้สงบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กังวล[v.] (kangwon) EN: worry ; feel worried ; feel anxious about ; be concerned ; be apprehensive ; be uneasy   FR: s'inquiéter ; être inquiet ; se faire du souci ; être anxieux ; être nerveux ; se faire du mouron (fam.)
คุกคาม[v.] (khukkhām) EN: threaten ; menace ; browbeat ; intimidate ; bully ; cow ; frighten   FR: menacer ; intimider ; inquiéter
นอนใจ [v.] (nønjai) EN: remain calm ; be unconcerned ; rest assured   FR: dormir sur ses deux oreilles ; ne pas s'inquiéter

CMU English Pronouncing Dictionary
QUIETED    K W AY1 AH0 T AH0 D
QUIETER    K W AY1 AH0 T ER0
QUIETEST    K W AY1 AH0 T AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quieted    (v) kwˈaɪətɪd (k w ai1 @ t i d)
quieten    (v) kwˈaɪətn (k w ai1 @ t n)
quieter    (j) kwˈaɪətər (k w ai1 @ t @ r)
quietens    (v) kwˈaɪətnz (k w ai1 @ t n z)
quietest    (j) kwˈaɪətɪst (k w ai1 @ t i s t)
quietened    (v) kwˈaɪətnd (k w ai1 @ t n d)
quietening    (v) kwˈaɪətnɪŋ (k w ai1 @ t n i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
静まる(P);鎮まる(P)[しずまる, shizumaru] (v5r,vi) to quieten down; to calm down; to subside; to die down; to abate; to be suppressed; (P) [Add to Longdo]
鳴りを潜める[なりをひそめる, nariwohisomeru] (exp,v1) (1) to quieten down; to fall silent; (2) to lay low; to keep a low profile [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top