หรือคุณหมายถึง qüens?
Search result for

queens

(22 entries)
(0.0048 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -queens-, *queens*.
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Queensราชินี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
queensThere was a time when kings and queens reigned over the world.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ควีนส์ปาร์ค[n. prop.] (Khwīnspāk) EN: Queen's Park   FR: Queens's Park [m] ; Queen's Park Rangers [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
QUEENS    K W IY1 N Z
QUEENSWAY    K W IY1 N Z W EY2
QUEENSLAND    K W IY1 N Z L AE2 N D
QUEENSBERRY    K W IY1 N Z B EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
queens    (v) (k w ii1 n z)
Queensbury    (n) (k w ii1 n z b @ r ii)
Queensland    (n) (k w ii1 n z l @ n d)
Queensferry    (n) (k w ii1 n z f e r ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エメラルドツリーモニター;エメラルド・ツリー・モニター[, emerarudotsuri-monita-; emerarudo . tsuri-. monita-] (n) emerald tree monitor (Varanus prasinus, species of arboreal carnivorous monitor lizard found from New Guinea to Queensland, Australia); green tree monitor [Add to Longdo]
クイーンズランド[, kui-nzurando] (n) Queensland [Add to Longdo]
クイーンズランドイエローテールエンジェルフィッシュ[, kui-nzurandoiero-te-ruenjierufisshu] (n) Queensland yellowtail angelfish (Chaetodontoplus meredithi); Meredith's angelfish [Add to Longdo]
サビイロオオトカゲ[, sabiiroootokage] (n) rusty monitor (Varanus semiremex, species of carnivorous monitor lizard native to the east coast of Queensland, Australia) [Add to Longdo]
タマカイ[, tamakai] (n) giant grouper (Epinephelus lanceolatus); brindle bass; bumblebee grouper; Queensland grouper [Add to Longdo]
ホシヒレイソハゼ[, hoshihireisohaze] (n) Queensland pygmy goby (Eviota queenslandica) [Add to Longdo]
緑細大蜥蜴[みどりほそおおとかげ;ミドリホソオオトカゲ, midorihosoootokage ; midorihosoootokage] (n) (uk) (See エメラルドツリーモニター) emerald tree monitor (Varanus prasinus, species of arboreal carnivorous monitor lizard found from New Guinea to Queensland, Australia); green tree monitor [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
昆士兰[Kūn shì lán, ㄎㄨㄣ ㄕˋ ㄌㄢˊ, / ] Queensland, northeast Australian state [Add to Longdo]
昆士兰州[Kūn shì lán zhōu, ㄎㄨㄣ ㄕˋ ㄌㄢˊ ㄓㄡ, / ] Queensland (Australia) [Add to Longdo]
皇后区[Huáng hòu qū, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄡˋ ㄑㄩ, / ] Queens, one of the five boroughs of New York City [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Queens
      n 1: a borough of New York City

Are you satisfied with the result?

Go to Top