ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

purveyance

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -purveyance-, *purveyance*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
purveyance[N] การจัดให้มี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
purveyance(เพอเว'เอินซฺ) n. การจัดให้มี,การจัดให้มีอาหาร,สัมภาระ,อาหาร

English-Thai: Nontri Dictionary
purveyance(n) การป้อนเหยื่อ,การจัดหาให้,สัมภาระ,เสบียง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
purveyance (n) pˈəvˈɛɪəns (p @1 v ei1 @ n s)
purveyances (n) pˈəvˈɛɪənsɪz (p @1 v ei1 @ n s i z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Purveyance \Pur*vey"ance\, n. [Cf. F. pourvoyance.]
   1. The act or process of providing or procuring; providence;
    foresight; preparation; management. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       The ill purveyance of his page.    --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is provided; provisions; food.
    [1913 Webster]
 
   3. (Eng. Law) A providing necessaries for the sovereign by
    buying them at an appraised value in preference to all
    others, and oven without the owner's consent. This was
    formerly a royal prerogative, but has long been abolished.
    --Wharton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 purveyance
   n 1: the act of supplying something

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top