ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

punjab

P AH0 N JH AA1 B   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -punjab-, *punjab*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
punjab(พันจาบ',พัน'จาบ) n. มณฑลปันจาบของอินเดีย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาษาปัญจาบ[n. exp.] (phāsā Panjāp) EN: Punjabi = Panjabi   

CMU English Pronouncing Dictionary
PUNJAB    P AH0 N JH AA1 B
PUNJAB    P AH1 N JH AE2 B
PUNJAB'S    P AH0 N JH AA1 B Z
PUNJAB'S    P AH1 N JH AE2 B Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
旁遮普[Páng zhē pǔ, ㄆㄤˊ ㄓㄜ ㄆㄨˇ, ] Punjab state of India; Punjab province of Pakistan, #84,982 [Add to Longdo]
旁遮普省[Páng zhē pǔ shěng, ㄆㄤˊ ㄓㄜ ㄆㄨˇ ㄕㄥˇ, ] Punjab province of Pakistan, #93,407 [Add to Longdo]
旁遮普邦[Páng zhē pǔ bāng, ㄆㄤˊ ㄓㄜ ㄆㄨˇ ㄅㄤ, ] Punjab state in northwest India bordering Pakistan [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パンジャブ語[パンジャブご, panjabu go] (n) Punjabi (language); Panjabi [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Punjab
      n 1: a historical region on northwestern India and northern
           Pakistan

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top