Search result for

psychology

(66 entries)
(0.0187 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -psychology-, *psychology*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
psychology[N] จิตวิทยา, See also: การศึกษาเกี่ยวกับการทำงานของจิตว่ามีผลต่อพฤติกรรมที่แสดงออกอย่างไร, Syn. science of mind

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
psychology(ไซคอล'โลจี) n. จิตวิทยา
abnormal psychologyจิตวิทยาที่เกี่ยวกับความวิปริตของบุคลิกภาพ (branch of psychology)
metapsychology(เมททาไซคอล'โลจี) n. จิตวิทยาที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกายและจิตหรือเกี่ยวกับแหล่งของจิตในจักรวาล.
parapsychologyn. จิตวิทยาที่เกี่ยวกับประสาทรับความรู้สึกพิเศษ (ญาณ), See also: parapsychologist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
psychology(n) จิตวิทยา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
psychologyจิตวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
psychology, animal; zoopsychologyสัตวจิตวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
psychology, industrialจิตวิทยาอุตสาหกรรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Psychologyจิตวิทยา [TU Subject Heading]
Psychology and religionจิตวิทยากับศาสนา [TU Subject Heading]
Psychology, Appliedจิตวิทยาประยุกต์ [TU Subject Heading]
Psychology, Industrialจิตวิทยาอุตสาหกรรม [TU Subject Heading]
Psychology, Religiousจิตวิทยาทางศาสนา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
One can't disregard psychology when forming a diagnosis.เราไม่สามารถมองข้ามปัจจัยทางจิตวิทยา เมื่อทำการวินิจฉัย Pathology (2008)
Know the psychology of your subject.รู้จักใช้จิตวิทยา\ กับผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณนะ Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
I minored in psychology.จริงๆ แล้ว วิชารองของฉันคือจิตวิทยา Up in the Air (2009)
help me is in direct conflict with the psychology of a psychopath, and it's something I've never seen before."ช่วยด้วย" ขัดแย้งกับอาการไซโคพาธอย่างชัดเจน ผมไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อน The Big Wheel (2009)
- What is this? - It's called psychology.นี่มันอะไรกัน จิตวิทยาไง In a World Where the Kings Are Employers (2009)
The psychology of group panicจิตวิทยาของกลุ่มหวั่นวิตก Amplification (2009)
You're chicken. Are you trying to use reverse psychology on a psychologist?นี่คุณกำลังเล่นเกมจิตวิทยาสวนกลับนักจิตวิทยาอย่างผมเรอะ? Pilot (2009)
No, I'm just using regular psychology on a spineless, British twit.ไม่ ผมแค่ใช้จิตวิทยาอ่อนๆกับคนอังกฤษขี้บ่นคนหนึ่ง Pilot (2009)
From a criminal psychology standpoint the act of covering a body with a blanket shows a desire to grant the body some dignity to give it a proper burial.จากหลักจิตวิทยาที่เกี่ยวกับอาชญากรรม... ...การกระทำที่คลุมศพด้วยผ้าห่มนั้น... ...แสดงให้เห็นถึงการให้เกรียติกับร่างของศพ... Episode #1.5 (2009)
And this is where psychology can provide an insight that anthropology cannot.นี่คือเรื่องที่ทางจิตวิทยา สามารถให้มุมมองได้ แต่มานุษยวิทยาไม่ได้ ฉันสงสัยเสียจริง The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Does this arm-chair psychology routine usually work for you?งานจิตวิทยาบนเก้าอี้นี่ นายใช้ได้ผลบ่อยไหม? The Curious Case of Dean Winchester (2009)
I'm onto you. Reverse psychology.ฉันเหนือกว่านาย เป็นจิตวิทยาการกลับกัน History Repeating (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
psychologyHe has a deep insight into human psychology.
psychologyHe has a doctor's degree in psychology.
psychologyI can not understand the psychology of adolescents.
psychologyI can't understand his psychology.
psychologyI can't understand the psychology of adolescents.
psychologyI can't understand the psychology of such a man.
psychologyI have studied Psychology to some extent.
psychologyIn the early part of my study, I allude to work that had already been done on the psychology of crowd-control.
psychologyIn the matter of psychology, he is an expert.
psychologyPsycho-horror films dealing with the mysteries of human psychology are popular these days.
psychologyPsychology deals with human emotions.
psychologyPsychology is the science of the mind.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จิตวิทยา[N] psychology, See also: study of mind, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยปราบจลาจลได้รับการฝึกฝนให้รับสภาพความวุ่นวาย และจิตวิทยาฝูงชนมาเป็นอย่างดี, Thai definition: วิชาว่าด้วยจิต, วิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งว่าด้วยปรากฎการณ์ พฤติกรรม และกระบวนการของจิต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จิตวิทยา[n.] (jittawitthayā) EN: psychology   FR: psychologie [f]
จิตวิทยาอปกติ[n. exp.] (jittawitthayā apakati = jittawitthayā apokkati) EN: abnormal psychology   
จิตวิทยาบุคลิกภาพ[n. exp.] (jittawitthayā bukkhalikkaphāp) EN: psychology of personality   FR: psychologie de la personnalité [f]
จิตวิทยาเด็ก[n. exp.] (jittawitthayā dek) EN: child psychology   FR: psychologie de l'enfant [f]
จิตวิทยาการบริการ[n. exp.] (jittawitthayā kān børikān) EN: psychology of hospitality ; psychology of tourism, hospitality and leisure   
จิตวิทยาการจูงใจ[n. exp.] (jittawitthayā kān jūngjai) EN: psychology of motivation   FR: psychologie de la motivation [f]
จิตวิทยาการกีฬา[n. exp.] (jittawitthayā kānkīlā) EN: sport psychology   FR: psychologie sportive [f]
จิตวิทยาการพัฒนาทีมงาน[n. exp.] (jittawitthayā kān phatthanā thīm ngān) EN: teamwork development psychology   
จิตวิทยาการปรึกษา[n. exp.] (jittawitthayā kān preuksā) EN: counseling psychology   
จิตวิทยาการเรียนรู้ [n. exp.] (jittawitthayā kān rīenrū) EN: psychology of learning   FR: psychologie de l'apprentissage [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PSYCHOLOGY    S AY0 K AA1 L AH0 JH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
psychology    (n) (s ai1 k o1 l @ jh ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゲシュタルト心理学[ゲシュタルトしんりがく, geshutaruto shinrigaku] (n) Gestalt psychology [Add to Longdo]
サイコロジー[, saikoroji-] (n) psychology [Add to Longdo]
トランスパーソナル心理学[トランスパーソナルしんりがく, toransupa-sonaru shinrigaku] (n) transpersonal psychology [Add to Longdo]
パラサイコロジー[, parasaikoroji-] (n) parapsychology [Add to Longdo]
異常心理学[いじょうしんりがく, ijoushinrigaku] (n) abnormal psychology [Add to Longdo]
応用心理学[おうようしんりがく, ouyoushinrigaku] (n) applied psychology [Add to Longdo]
外発的[がいはつてき, gaihatsuteki] (adj-na) extrinsic (psychology) [Add to Longdo]
完璧主義[かんぺきしゅぎ, kanpekishugi] (n) (See 完全主義) perfectionism (psychology) [Add to Longdo]
教育心理学[きょういくしんりがく, kyouikushinrigaku] (n) educational psychology [Add to Longdo]
群集心理[ぐんしゅうしんり, gunshuushinri] (n) mass or mob psychology [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心理学[xīn lǐ xué, ㄒㄧㄣ ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] psychology [Add to Longdo]
精神学[jīng shén xué, ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] psychology [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Psychology \Psy*chol"o*gy\, n. pl. {Psychologies}. [Psycho- +
   -logy: cf. F. psychologie. See {Psychical}.]
   The science of the human soul; specifically, the systematic
   or scientific knowledge of the powers and functions of the
   human soul, so far as they are known by consciousness; a
   treatise on the human soul.
   [1913 Webster]
 
      Psychology, the science conversant about the phenomena
      of the mind, or conscious subject, or self. --Sir W.
                          Hamilton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 psychology
   n 1: the science of mental life [syn: {psychology},
      {psychological science}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 psych
 
 1. (kıs.) psychological, psychology.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top