Search result for

pseudonym

(48 entries)
(0.0126 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pseudonym-, *pseudonym*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pseudonym[N] นามปากกา, See also: นามแฝง, ชื่อปลอม, Syn. pen name
pseudonymous[ADJ] ซึ่งใช้นามปากกา, Syn. anonymous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pseudonym(ซู'ดะนิม) n. ชื่อปลอม,นามแฝง,นามปากกา, Syn. pen name,alias

English-Thai: Nontri Dictionary
pseudonym(n) นามแฝง,นามปากกา,ชื่อปลอม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pseudonymนามแฝง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pseudonymนามปากกา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Pseudonymนามปากกา, นามแฝง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Of course, since you've each been addressed by a pseudonym, you'll have realized that nobody here is being addressed by their real name.แน่นอนว่าตั้งแต่พวกคุณมาถึงที่นี่ พวกคุณทราบดีว่าไม่มีใคร ใช้ชื่อจริงของพวกคุณเอง Clue (1985)
And I prevented you from telling me your real name because I didn't want any of you to use any name other than your pseudonym.และฉันไม่ให้คุณบอกชื่อจริงของคุณ เพราะผมไม่ได้ต้องการให้คุณใช้ชื่ออื่น ที่ไม่ใช่นามแฝงของคุณ Clue (1985)
He may have borrowed my pseudonym, but this guy doesn't know the first thing about my techniques.เขาอาจยืมชื่อผมไปใช้ แต่หมอนี่ไม่รู้ อะไรเกี่ยวกับเทคนิคที่ผมใช้เลย Dex, Lies, and Videotape (2007)
No, Sidney Shaw is a pseudonym, you idiot.ไม่ช่าย ซิดนีย์ ชอว์น่ะ นามแฝงเว้ย ไอ้เบื๊อก RocknRolla (2008)
Where did he learn a word like pseudonym?เค้ารู้จักคำว่า นามแฝง ได้ยังไง RocknRolla (2008)
Forget it, it's a pseudonym anywayไม่เป็นไรมั้ง, นี่ก็แค่นามแฝง The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
In the lit department for pseudonymous sex?ในแผนก"เซ็กส์ที่ใช้นามปากกา"งั้นหรอ? New Haven Can Wait (2008)
House knows her better than any of us. I'd rather use pseudonym.เฮาส์รู้จักเธอดีกว่าพวกเรา\ ฉันคิดว่าคุณใข้pseudonym Joy (2008)
Thought your name was Heisenberg, "Walter Hartwell White." Heisenberg is kind of a pseudonym.ใช่ ฉันชอบทำธุรกิจ กับคนที่รักครอบครัวว่ะ Grilled (2009)
These types of predators often use pseudonyms. I see.พวกนักล่าแบบนี้มักจะใช้นามแฝง Adam Raised a Cain (2009)
He needs a pacemaker and has checked into a hospital under the pseudonym:เขาต้องการเครื่องกระตุ้นหัวใจ และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล Chuck Versus the Broken Heart (2009)
All the Bronte sisters used pseudonyms.คุณไปได้มันมาจากไหน? The Night of the Comet (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นามปากกา[N] pseudonym, See also: pen name, alias, assumed name, another name, Syn. นามแฝง, สมัญญานาม, นามสมมุติ, ชื่อปลอม, Ant. นามจริง, ชื่อจริง, Example: เขามีนามปากกาที่ใช้ในงานเขียนของเขามากมายนับไม่ถ้วน, Count unit: นาม, Thai definition: ชื่อที่นักเขียนหรือนักประพันธ์ใช้แทนชื่อจริงของตน
นามแฝง[N] alias, See also: pseudonym, pen name, assumed name, another name, Syn. นามปากกา, นามสมมุติ, สมัญญานาม, ชื่อปลอม, Ant. นามจริง, ชื่อจริง, Example: เธอแต่งกลอนบทนี้โดยใช้นามแฝง, Count unit: นาม, Thai definition: ชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อพรางหรือแทนชื่อจริง
นามสมมุติ[N] alias, See also: pseudonym, another name, assumed name, Syn. นามแฝง, นามปากกา, ชื่อปลอม, สมญานาม, Ant. นามจริง, Example: เขาใช้นามสมมุติในการแสดงหนังทุกเรื่อง, Count unit: นาม, Thai definition: ชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อพรางหรือแทนชื่อจริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นามแฝง[n.] (nāmfaēng) EN: assumed name ; alias ; incognito ; pen name   FR: pseudonyme [m] ; nom d'emprunt [m] ; alias (adv.)

CMU English Pronouncing Dictionary
PSEUDONYM    S UW1 D AH0 N IH2 M
PSEUDONYMS    S UW1 D AH0 N IH2 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pseudonym    (n) (s y uu1 d @ n i m)
pseudonyms    (n) (s y uu1 d @ n i m z)
pseudonymous    (j) (s y uu1 d o1 n i m @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pseudonym {n} | Pseudonyme {pl}pseudonym | pseudonyms [Add to Longdo]
Pseudonymität {f} | Pseudonymitäten {pl}pseudonymity | pseudonymities [Add to Longdo]
pseudonympseudonymous [Add to Longdo]
pseudonym {adv}pseudonymously [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
亜乱炭椎[アランスミシー, aransumishi-] (n) Alan Smithee (pseudonym used by film directors who wish to disown a project); Allen Smithee [Add to Longdo]
異称[いしょう, ishou] (n) alias; pseudonym; pen name; nom de plume [Add to Longdo]
仮名[かめい(P);かりな(ok);けみょう(ok), kamei (P); karina (ok); kemyou (ok)] (n) alias; pseudonym; pen name; nom de plume; (P) [Add to Longdo]
雅号[がごう, gagou] (n) alias; pseudonym; pen name; nom de plume [Add to Longdo]
作り名[つくりな, tsukurina] (n) alias; pseudonym; pen name; nom de plume [Add to Longdo]
[てい;ちん, tei ; chin] (n) (1) arbor; arbour; bower; pavilion; (suf) (2) (てい only) suffix forming the final part of the pseudonyms of some writers and performers [Add to Longdo]
唐名[とうみょう;とうめい;からな, toumyou ; toumei ; karana] (n) (1) Chinese name for a high government office (ritsuryo period); (2) (からな only) (arch) alias; pseudonym [Add to Longdo]
道号[どうごう, dougou] (n) (obsc) monk's self-chosen pseudonym [Add to Longdo]
匿名[とくめい, tokumei] (n) anonymity; pseudonym; (P) [Add to Longdo]
俳号[はいごう, haigou] (n) pseudonym of a haiku poet [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
黄克强[Huáng Kè jiàng, ㄏㄨㄤˊ ㄎㄜˋ ㄐㄧㄤˋ, / ] pseudonym of Huang Xing 黃興|黄兴, one of the heroes of the 1911 Xinhai revolution 辛亥革命 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pseudonym \Pseu"do*nym\, n. [Cf. F. pseudonyme. See
   {Pseudonymous}.]
   A fictitious name assumed for the time, as by an author; a
   pen name; an alias. [Written also {pseudonyme}.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pseudonym
   n 1: a fictitious name used when the person performs a
      particular social role [syn: {pseudonym}, {anonym}, {nom de
      guerre}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 pseudonym [psɔidoːnyːm]
   pseudonymous
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Pseudonym [psɔidoːnyːm] (n) , s.(n )
   alias
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 pseudonym
   pseudonym
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top