ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prurience

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prurience-, *prurience*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prurience[N] ีความต้องการสูง, Syn. desire, lewdness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prurience(พรู'เรียนซฺ) n. ตัณหามาก,โลกีย์มาก,ความมักมากในกาม., See also: prurient adj., Syn. pruriency

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prurience    (n) prˈuəʴrɪəʴns (p r u@1 r i@ n s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prurience \Pru"ri*ence\, Pruriency \Pru"ri*en*cy\, n.
   The quality or state of being prurient.
   [1913 Webster]
 
      The pruriency of curious ears.      --Burke.
   [1913 Webster]
 
      There is a prurience in the speech of some. --Cowper.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prurience
   n 1: feeling morbid sexual desire or a propensity to lewdness
      [syn: {prurience}, {pruriency}, {lasciviousness},
      {carnality}, {lubricity}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top