ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

proxy

P R AA1 K S IY0   
64 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -proxy-, *proxy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
proxy[N] ตัวแทน, Syn. agent, substitute, representative
proxy[N] อำนาจในการทำแทนผู้อื่น
proxy[N] หนังสือมอบฉันทะ
proxy[N] ผู้รับมอบฉันทะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
proxy(พรอค'ซี) n. ตัวแทน,ผู้แทน,การมอบฉันทะ pl. proxies, Syn. agency,deputy
proxy serverตัวบริการแทนหมายถึง คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลในอินเตอร์เน็ต หากสถานีปลายทางเครื่องใดต้องการข้อมูล ก็จะสามารถเรียกได้จากตัวบริการแทนนี้ จะทำให้เข้าถึงข้อมูลได้เร็วกว่าเรียกหาเอง

English-Thai: Nontri Dictionary
proxy(n) ตัวแทน,ผู้แทน,การมอบฉันทะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
proxyตัวแทน, ผู้แทน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
proxyผู้รับมอบฉันทะ, ผู้รับมอบอำนาจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proxy serverตัวบริการแทน, เครื่องบริการแทน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
proxy serverตัวบริการแทน, เครื่องบริการแทน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proxy warสงครามตัวแทน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Proxyใบมอบฉันทะ
หนังสือซึ่งผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อมอบฉันทะให้ผู้อื่นใช้สิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนตน [ตลาดทุน]
Proxyผู้รับฉันทะ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Isn't she something like a proxy?เธอไม่ใช่ตัวแทนเหรอ? My Wife Is a Gangster 3 (2006)
- Proxy?ตัวแทน? My Wife Is a Gangster 3 (2006)
It's very simple. Dr.Torres needs to treat Jackie's shoulder and leg, so, jackie, you need a proxy.มันง่ายมาก ดร.ทอเรสต้องการรักษา ไหล่และขาของเจคกี้,ดังนั้น,เจคกี้,คุณต้องหาตัวแทน Kung Fu Fighting (2007)
I'll be the proxy.ไม่มีทาง Kung Fu Fighting (2007)
Dr. O'malley's the proxy.ดร.โอมาลลี่จะเป็นคนเก็บไว้ให้ Kung Fu Fighting (2007)
Uh, Münchausen syndrome by proxy.Munchausen syndrome by proxyBedtime Stories (2007)
His lawyer now holds his health care proxy.ทนายของเขาได้รับมอบฉันทะให้ดูแลสุขภาพเขา The Itch (2008)
Munchauseny proxy?เป็นตัวแทนเธอ Emancipation (2008)
I can proxy for you.ฉันจะเป็นตัวแทนออกคะเนนเสียงให้นาย Balm (2009)
You're going to need to proxy a vote.นายจะต้องมอบอำนาจ ให้คนอื่นออกเสียงเเทนการโหวต Balm (2009)
I got Tig's proxy, it's a yea.ฉันเป็นตัวแทนออกคะเเนนเเทนทิก เห็นด้วย Balm (2009)
Juice's proxy's a yea.ตันเเทนออกคะเเนนแทนจูส เห็นด้วย Balm (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนังสือมอบอำนาจ[N] power of attorney, See also: proxy, Syn. หนังสือมอบฉันทะ, ใบมอบฉันทะ, Example: รัฐที่จะเจรจาทำสนธิสัญญานั้นจะต้องมีการออกหนังสือมอบอำนาจให้แก่ผู้ที่จะทำการเจรจานั้นก่อน
ใบมอบฉันทะ[N] power of attorney, See also: proxy, Example: พ่อเซ็นมอบใบฉันทะให้ลูกชายไปโอนที่ดิน, Thai definition: ใบที่แสดงความยินยอมให้บุคคลอื่นทำธุระแทนโดยมีหลักฐาน
ผู้มอบอำนาจ[N] proxy, See also: substitute, representative, Syn. ผู้มอบฉันทะ, Example: การถอนเงินจะต้องมีลายเซ็นของผู้มอบอำนาจมา จึงจะถือว่าสมบูรณ์, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่มอบหมายให้ผู้อื่นมีอำนาจจัดการหรือทำการแทนตนเอง
ตัวแทน[N] agent, See also: proxy, representative, deputy, substitute, Syn. ผู้แทน, Example: เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีการเจรจาระหว่างตัวแทนของรัฐบาลกับกลุ่มสมัชชาคนจนในเรื่องการขอขึ้นราคาข้าว, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการแทนคนกลุ่มใหญ่
ตัวแทน[N] agent, See also: proxy, representative, deputy, substitute, Syn. ผู้แทน, Example: เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีการเจรจาระหว่างตัวแทนของรัฐบาลกับกลุ่มสมัชชาคนจนในเรื่องการขอขึ้นราคาข้าว, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการแทนคนกลุ่มใหญ่
หนังสือมอบฉันทะ[N] proxy, See also: (letter of) power of attorney, Syn. หนังสือมอบอำนาจ, ใบมอบฉันทะ, Example: ผู้ใดต้องการจะถอนเงินแทนผู้อื่น ก็ต้องนำหนังสือมอบฉันทะมาด้วย, Thai definition: หนังสือซึ่งบุคคลหนึ่งให้อำนาจแก่บุคคลอีกคนหนึ่งให้ทำหน้าที่แทนตน
หนังสือมอบฉันทะ[N] proxy, See also: (letter of) power of attorney, Syn. หนังสือมอบอำนาจ, ใบมอบฉันทะ, Example: ผู้ใดต้องการจะถอนเงินแทนผู้อื่น ก็ต้องนำหนังสือมอบฉันทะมาด้วย, Thai definition: หนังสือซึ่งบุคคลหนึ่งให้อำนาจแก่บุคคลอีกคนหนึ่งให้ทำหน้าที่แทนตน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจเต็ม[n. exp.] (amnāt tem) EN: proxy in blank ; carte blanche   FR: carte blanche [f]
ใบมอบฉันทะ[n. exp.] (bai møpchantha) EN: power of attorney ; letter of attorney ; proxy   
มอบฉันทะ[v.] (møpchantha) EN: authorize ; empower ; give a proxy to   
หนังสือมอบอำนาจ[n. exp.] (nangseū møp amnāt) EN: power of attorney ; proxy   
หนังสือมอบฉันทะ[n. exp.] (nangseū møp chantha) EN: proxy ; letter of power of attorney   
เป็นผู้แทน[v. exp.] (pen phūthaēn) EN: be a representative ; be a delegate ; be a proxy ; be an agent ; be a substitute   
เป็นตัวแทน[v.] (pen tūathaēn) EN: be an agent ; be a representative ; be a delegate ; be a proxy ; be a substitute ; represent   
ผู้มอบอำนาจ[n.] (phū møp amnāt) EN: proxy ; substitute ; representative   
ผู้รับมอบฉันทะ[n. exp.] (phūrap møpchantha) EN: proxy   
ตัวการ[n.] (tūakān) EN: ringleader ; main culprit ; instigator ; chief ; proxy ; principal   

CMU English Pronouncing Dictionary
PROXY    P R AA1 K S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
proxy    (n) prˈɒksiː (p r o1 k s ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stellvertreterwahl {f}proxy vote [Add to Longdo]
Vertreter {m}; Vertretung {f} | Vertreter {pl}; Vertretungen {pl}proxy | proxies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
プロキシ;プロクシ[, purokishi ; purokushi] (n) {comp} proxy [Add to Longdo]
プロキシーサーバー[, purokishi-sa-ba-] (n) {comp} proxy server [Add to Longdo]
プロキシサーバー;プロキシサーバ[, purokishisa-ba-; purokishisa-ba] (n) {comp} proxy server [Add to Longdo]
プロクシサーバ[, purokushisa-ba] (n) {comp} proxy server [Add to Longdo]
リバースProxy[リバースプロキシ, riba-supurokishi] (n) {comp} reverse proxy [Add to Longdo]
リバースプロキシ[, riba-supurokishi] (n) {comp} reverse proxy [Add to Longdo]
リバースプロクシ[, riba-supurokushi] (n) {comp} reverse proxy [Add to Longdo]
委任状[いにんじょう, ininjou] (n) commission; proxy; power of attorney; authorization [Add to Longdo]
替え(P);換え;代え[かえ, kae] (n) (1) change; alteration; substitute; spare; proxy; (2) (usu. 換え) rate of exchange; (P) [Add to Longdo]
[だい, dai] (n,n-suf) (1) charge; cost; price; (2) (See 台・だい・6) generation; age; reign; (3) (geological) era; (4) (after someone's name or title) a representative of; on behalf of; for (someone); (5) (See 代表電話番号) used after a phone number to indicate that it is a switchboard number; (ctr) (6) (See 台・だい・6) counter for decades of ages, eras, etc.; (7) counter for generations (of inheritors to a throne, etc.); (8) (abbr) (See 代理申請会社) proxy application company [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プロキシーサーバー[ぷろきしーさーばー, purokishi-sa-ba-] proxy server [Add to Longdo]
プロクシ[ぷろくし, purokushi] proxy [Add to Longdo]
プロキシ[ぷろきし, purokishi] proxy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Procuration \Proc`u*ra"tion\, n. [L. procuratio: cf. F.
   procuration. See {Procure}.]
   [1913 Webster]
   1. The act of procuring; procurement.
    [1913 Webster]
 
   2. The management of another's affairs.
    [1913 Webster]
 
   3. The instrument by which a person is empowered to transact
    the affairs of another; a proxy.
    [1913 Webster]
 
   4. (Ch. of Eng.) A sum of money paid formerly to the bishop
    or archdeacon, now to the ecclesiastical commissioners, by
    an incumbent, as a commutation for entertainment at the
    time of visitation; -- called also {proxy}.
    [1913 Webster]
 
   {Procuration money} (Law), money paid for procuring a loan.
    --Blackstone.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Proxy \Prox"y\, v. i.
   To act or vote by proxy; to do anything by the agency of
   another. [R.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Proxy \Prox"y\, n.; pl. {Proxies}. [Contr. from procuracy. Cf.
   {Proctor}.]
   1. The agency for another who acts through the agent;
    authority to act for another, esp. to vote in a
    legislative or corporate capacity.
    [1913 Webster]
 
       I have no man's proxy: I speak only for myself.
                          --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. The person who is substituted or deputed to act or vote
    for another.
    [1913 Webster]
 
       Every peer . . . may make another lord of parliament
       his proxy, to vote for him in his absence.
                          --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   3. A writing by which one person authorizes another to vote
    in his stead, as in a corporation meeting.
    [1913 Webster]
 
   4. (Eng. Law) The written appointment of a proctor in suits
    in the ecclesiastical courts. --Burrill.
    [1913 Webster]
 
   5. (Eccl.) See {Procuration}. [Obs.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 proxy
   n 1: a person authorized to act for another [syn: {proxy},
      {placeholder}, {procurator}]
   2: a power of attorney document given by shareholders of a
     corporation authorizing a specific vote on their behalf at a
     corporate meeting

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top