ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

profuse

P R AH0 F Y UW1 S   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -profuse-, *profuse*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
profuse[ADJ] ที่มากมาย (ค่อนข้างเกินจำเป็น), Syn. extravagant, luxuriant, Ant. limited, scant
profuse[ADJ] สุรุ่ยสุร่าย
profusely[ADV] อย่างมากมาย, Syn. extensively
profuseness[N] ความมากมาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
profuse(พระฟิวซฺ') adj. ฟุ่มเฟือย,สุรุ่ยสุร่าย,มากมาย,มากเกิน., See also: ness n., Syn. extravagant

English-Thai: Nontri Dictionary
profuse(adj) เยอะแยะ,มากมาย,สุรุ่ยสุร่าย,ฟุ่มเฟือย,ล้นเหลือ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
profuseHe was profuse in his praise of his teacher.
profuseI apologized profusely for my being late.
profuseShe was profuse in praises.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความโก้หรู[N] luxury, See also: profuseness, lavishness, extravagance, Syn. ความภูมิฐาน, ความหรูหรา, Example: ยี่ห้อของรถยนต์แสดงสถานภาพของความโก้หรูของคนในสังคม
พราก[ADV] profusely, See also: abundantly, Syn. พรู, พรั่งพรู, Example: บางคนส่งเสียงหัวเราะทั้งๆ ที่น้ำตาของเขาไหลพราก, Thai definition: อาการที่น้ำตาไหลออกมากๆ
ไสว[ADV] profusely, See also: abundantly, copiously, Syn. สะพรั่ง, สล้าง, มาก, Example: ดอกไม้น้อยๆ เบ่งบานไสวไปเต็มท้องทุ่ง, Thai definition: ชูสะพรั่งอยู่ไหวๆ
ทราม[ADV] profusely, See also: overflowingly, extensively, vastly, Example: เลือดไหลทรามลงมาที่ขาของเขา, Thai definition: ไหลอาบเป็นแห่งๆ
ซิก[ADV] profusely, See also: copiously, drenchingly with perspiration, Example: เขาทำงานกลางแดดจนเหงื่อไหลซิก, Thai definition: เรียกอาการที่เหงื่อไหลซึมออกมาตามตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชมเปาะ[v. exp.] (chom pǿ) EN: pay steady compliments (to) ; be profuse in praise ; admire without reserve ; praise without reserve ; be struck with admiration   FR: amadouer
โขมง[adv.] (khamōng) EN: in thick clouds ; in billowy masses ; in a swarm ; profusely   
มาก[adv.] (māk) EN: much ; very much ; many ; very ; a lot of ; plenty ; abundantly ; extremely ; plentifully ; profusely   FR: beaucoup ; nombreux ; très ; abondamment ; à profusion
ไสว[adv.] (sawai) EN: profusely ; in profusion ; abundantly ; copiously   FR: à profusion
ซิก[adv.] (sik) EN: copiously ; convulsively ; profusely ; perspiring ; sweating ; in a sweat   
ติดลม[v.] (titlom) EN: speak profusely   
อุดม[v.] (udom) EN: abound ; be productive ; be fertile ; be rich ; be plentiful; be abundant ; be ample ; be profuse   FR: abonder ; être riche en

CMU English Pronouncing Dictionary
PROFUSE    P R AH0 F Y UW1 S
PROFUSELY    P R AH0 F Y UW1 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
profuse    (j) prˈəfjˈuːs (p r @1 f y uu1 s)
profusely    (a) prˈəfjˈuːsliː (p r @1 f y uu1 s l ii)
profuseness    (n) prˈəfjˈuːsnəs (p r @1 f y uu1 s n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
どくどく[, dokudoku] (adv,adv-to) (on-mim) gushingly; copiously; profusely; in a steady stream [Add to Longdo]
過度の弁解[かどのべんかい, kadonobenkai] (n) profuse apology [Add to Longdo]
気前がいい;気前がよい;気前が良い[きまえがいい(気前がいい;気前が良い);きまえがよい(気前がよい;気前が良い), kimaegaii ( kimae gaii ; kimae ga yoi ); kimaegayoi ( kimae gayoi ; kimae ga yoi )] (exp) (See 気前のいい) lavish; profuse [Add to Longdo]
気前のいい;気前のよい;気前の良い[きまえのいい(気前のいい;気前の良い);きまえのよい(気前のよい;気前の良い), kimaenoii ( kimae noii ; kimae no yoi ); kimaenoyoi ( kimae noyoi ; kimae no yoi )] (n) (See 気前がいい) lavish; profuse [Add to Longdo]
直謝り;ひた謝り[ひたあやまり, hitaayamari] (n) (See 平謝り) earnest apology; profuse apology [Add to Longdo]
流汗淋漓[りゅうかんりんり(uK), ryuukanrinri (uK)] (n,adj-t,adv-to) (arch) profuse perspiration; dripping with sweat [Add to Longdo]
撩乱[りょうらん, ryouran] (n) profuse blooming [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Profuse \Pro*fuse"\, a. [L. profusus, p. p. of profundere to
   pour forth or out; pro forward, forth + fundere to pour: cf.
   F. profus. See {Fuse} to melt.]
   1. Pouring forth with fullness or exuberance; bountiful;
    exceedingly liberal; giving without stint; as, a profuse
    government; profuse hospitality.
    [1913 Webster]
 
       A green, shady bank, profuse of flowers. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Superabundant; excessive; prodigal; lavish; as, profuse
    expenditure. "Profuse ornament." --Kames.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Lavish; exuberant; bountiful; prodigal; extravagant.
 
   Usage: {Profuse}, {Lavish}, {Prodigal}. Profuse denotes
      pouring out (as money, etc.) with great fullness or
      freeness; as, profuse in his expenditures, thanks,
      promises, etc. Lavish is stronger, implying
      unnecessary or wasteful excess; as, lavish of his
      bounties, favors, praises, etc. Prodigal is stronger
      still, denoting unmeasured or reckless profusion; as,
      prodigal of one's strength, life, or blood, to secure
      some object. --Dryden.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Profuse \Pro*fuse"\, v. t.
   To pour out; to give or spend liberally; to lavish; to
   squander. [Obs.] --Chapman.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 profuse
   adj 1: produced or growing in extreme abundance; "their riotous
       blooming" [syn: {exuberant}, {lush}, {luxuriant},
       {profuse}, {riotous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top