ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prodigality

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prodigality-, *prodigality*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prodigality[N] การใช้มากเกินไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prodigality(พรอดดะแกล'ลิที) n. ความฟุ่มเฟือย,ความสุรุ่ยสุร่าย,ความสิ้นเปลือง

English-Thai: Nontri Dictionary
prodigality(n) ความฟุ่มเฟือย,ความสุรุ่ยสุร่าย,ความสิ้นเปลือง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prodigalityความสุรุ่ยสุร่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prodigality    (n) prˌɒdɪgˈælɪtiː (p r o2 d i g a1 l i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verschwendung {f} | Verschwendungen {pl}prodigality | prodigalities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
放蕩[ほうとう, houtou] (n,vs,adj-na) (See 放蕩息子) dissipation; prodigality; debauchery [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prodigality \Prod`i*gal"i*ty\, n. [F. prodigalit['e], L.
   prodigalitas. See {Prodigal}.]
   Extravagance in expenditure, particularly of money; excessive
   liberality; profusion; waste; -- opposed to {frugality},
   {economy}, and {parsimony}."The prodigality of his wit."
   --Dryden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prodigality
   n 1: the trait of spending extravagantly [syn: {extravagance},
      {prodigality}, {profligacy}]
   2: excessive spending [syn: {extravagance}, {prodigality},
     {lavishness}, {highlife}, {high life}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top