ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

proclamation

P R AA2 K L AH0 M EY1 SH AH0 N   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -proclamation-, *proclamation*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
proclamation(พรอคละเม'เชิน) n. ประกาศ,คำประกาศ,คำแถลง,การประกาศ,การแถลง., See also: proclamatory adj., Syn. proclaiming

English-Thai: Nontri Dictionary
proclamation(n) การประกาศ,การป่าวร้อง,การแถลง,คำประกาศ,คำแถลง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
proclamationประกาศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
proclamationประกาศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proclamation, royalประกาศพระบรมราชโองการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
proclamation, Royalประกาศพระบรมราชโองการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Proclamationประกาศ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
After all your proclamations about what a model prisoner you were going to be, you had to try to escape.หลังจากคำให้การของแก เกี่ยวกับนายแบบขี้คุก ที่แกอยากจะเป็น แกเลยจำเป็นต้องหนี Keep This Party Going (2009)
The attorney general just issued a proclamation for his immunity.และทนายทั่วไปได้ตีพิมพ์คำประกาศ เพื่อคุ้มกันเค้า Rates of Exchange (2009)
From now, you're free to make whatever wild proclamations you want to about a profile.จากนี้ไป คุณกธสามารถทำข้อมูลได้อย่างอิสระ จะบ้าบอแค่ไหนก็ได้ Episode #1.6 (2009)
Making promises and proclamations to all of usให้สัญญาและป่าวประกาศไว้ ต่อหน้าพวกเรา บนความรู้สึก Chapter Four 'Hysterical Blindness' (2009)
I wish to make a proclamation of love.ข้าปรารถนาที่จะประกาศเกี่ยวกับความรักของข้า Sweet Dreams (2009)
President Kennedy has signed a formal proclamation setting up a blockade of all missiles bound for Cuba.ประธานาธิบดี เคนเนดี้ ได้ลงนามในประกาศ ให้ปิดกั้นชีปนาวุธที่มุ่งสู่คิวบาแล้ว X-Men: First Class (2011)
Make a little proclamation to the people. DING! Let it be known:บอกข่าวแก่พลเมือง นี่คือคำสั่งจากสภา I Fought the Fae (and the Fae Won) (2011)
You made a proclamation that I never agreed to.คุณตัดสินใจทำเรื่องนี้\ โดยที่ฉันไม่เห็นด้วย Sacrifice (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การประกาศ[n.] (kān prakāt) EN: announcement ; declaration ; stating   FR: déclaration [f] ; annonce [f] ; proclamation [f]
การประกาศอิสรภาพ[n. exp.] (kān prakāt itsaraphāp) FR: proclamation d'indépendance [f]
การแถลง[n.] (kān thalaēng) EN: stating ; announcement ; declaration ; proclamation ; annunciation ; noticing ; clarification ; publication   FR: déclaration [f]
ประกาศ[n.] (prakāt) EN: announcement ; declaration ; proclamation ; notice ; notification   FR: annonce [f] ; déclaration [f] ; proclamation [f] ; notification [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PROCLAMATION P R AA2 K L AH0 M EY1 SH AH0 N
PROCLAMATIONS P R AA2 K L AH0 M EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
proclamation (n) prˌɒkləmˈɛɪʃən (p r o2 k l @ m ei1 sh @ n)
proclamations (n) prˌɒkləmˈɛɪʃənz (p r o2 k l @ m ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bekanntmachung {f} | Bekanntmachungen {pl}proclamation | proclamations [Add to Longdo]
Urteilsverkündung {f} [jur.]proclamation of sentence; pronouncement of judgement [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
吉日[きちじつ;きちにち, kichijitsu ; kichinichi] (n) (1) lucky day; (2) an unspecified day of the month, used on diplomas, proclamations, etc. [Add to Longdo]
公表[こうひょう, kouhyou] (n,vs) official announcement; proclamation; (P) [Add to Longdo]
公布[こうふ, koufu] (n,vs) official proclamation; announcement; promulgation (e.g. of regulations); (P) [Add to Longdo]
触れ[ふれ, fure] (n) (1) proclamation; official notice; (2) touch; contact [Add to Longdo]
声明[せいめい, seimei] (n,vs) declaration; statement; proclamation; (P) [Add to Longdo]
声明文[せいめいぶん, seimeibun] (n) proclamation; statement [Add to Longdo]
宣下[せんげ, senge] (n,vs) imperial proclamation [Add to Longdo]
宣教[せんきょう, senkyou] (n,vs) religious mission; religious proclamation [Add to Longdo]
宣言[せんげん, sengen] (n,vs) declaration; proclamation; announcement; (P) [Add to Longdo]
宣戦布告[せんせんふこく, sensenfukoku] (n,vs) declaration of war; proclamation of war [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Proclamation \Proc`la*ma"tion\, n. [F. proclamation, L.
   proclamatio. See {Proclaim}.]
   [1913 Webster]
   1. The act of proclaiming; official or general notice;
    publication.
    [1913 Webster]
 
       King Asa made a proclamation throughout all Judah;
       none was exempted.          --1 Kings xv.
                          22.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is proclaimed, publicly announced, or
    officially declared; a published ordinance; as, the
    proclamation of a king; a Thanksgiving proclamation.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 proclamation
   n 1: a formal public statement; "the government made an
      announcement about changes in the drug war"; "a declaration
      of independence" [syn: {announcement}, {proclamation},
      {annunciation}, {declaration}]
   2: the formal act of proclaiming; giving public notice; "his
     promulgation of the policy proved to be premature" [syn:
     {proclamation}, {promulgation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top