ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

proboscis

P R OW0 B AA1 S AH0 S   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -proboscis-, *proboscis*, probosci
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
proboscis[N] งวงช้าง, See also: อวัยวะที่มีลักษณะเป็นท่อยาวใช้สำหรับดูด, Syn. nose, snout

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
proboscis(โพรบอส'ซิส) n.งวงช้าง,จะงอยปาก,ส่วนของปากแมลงที่ยื่นออก S. trunk pl. -boscises,-boscides

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Muscle spasm. It's some kind of proboscis.กล้ามเนื้อกระตุกน่ะ \ จำพวกโพรโบซิส Episode #2.4 (2008)
Using that proboscis. That wouldn't explain the singing.มันส่งเสียงบางอย่าง \ นั่นแหละที่ดูไม่สมเหตุสมผล Episode #2.4 (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งวง[N] trunk, See also: proboscis, Syn. งวงช้าง, Example: ฉันเคยเห็นแม่ช้างใช้งวงจับหมาเหวี่ยงกระเด็นไป, Count unit: งวง, Thai definition: จมูกของช้างที่ยื่นยาวออกไป ตรงปลายมีจะงอยสำหรับจับของอย่างมือ
งวงช้าง[N] trunk, See also: proboscis, Syn. งวง, Example: ช้างใช้งวงช้างคว้าจับสิ่งของเข้าปาก, Count unit: งวง, Thai definition: จมูกของช้างที่ยื่นยาวออกไป ตรงปลายมีจะงอยสำหรับจับของอย่างมือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
งวง[n.] (ngūang) EN: trunk (of an elephant) ; proboscis   FR: trompe [f] ; trompe préhensile [f]
งวงช้าง[n. exp.] (ngūang chāng) EN: elephant's trunk ; elephant's proboscis   FR: trompe d'éléphant [f]
งวงผึ้ง[n. exp.] (ngūang pheung) EN: bee's proboscis   

CMU English Pronouncing Dictionary
PROBOSCIS    P R OW0 B AA1 S AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
proboscis    (n) prˈəbˈɒsɪs (p r @1 b o1 s i s)
proboscises    (n) prˈəbˈɒsɪsɪz (p r @1 b o1 s i s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rüssel {m}; Saugrüssel {m} (Insekt)proboscis (insect) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
口先(P);口さき[くちさき, kuchisaki] (n) (1) lip service; mere words; professions; (2) lips; mouth; snout; proboscis; (P) [Add to Longdo]
[ふん, fun] (n) proboscis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Proboscis \Pro*bos"cis\, n.; pl. {Proboscides}. [L. fr. Gr. ?; ?
   before + ? to feed, graze.]
   1. (Zool.) A hollow organ or tube attached to the head, or
    connected with the mouth, of various animals, and
    generally used in taking food or drink; a snout; a trunk.
    [1913 Webster]
 
   Note: The proboscis of an elephant is a flexible muscular
      elongation of the nose. The proboscis of insects is
      usually a chitinous tube formed by the modified
      maxill[ae], or by the labium. See Illusts. of
      {Hemiptera} and {Lepidoptera}.
      [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) By extension, applied to various tubelike mouth
    organs of the lower animals that can be everted or
    protruded.
    [1913 Webster]
 
   Note: The proboscis of annelids and of mollusks is usually a
      portion of the pharynx that can be everted or
      protruded. That of nemerteans is a special long
      internal organ, not connected with the mouth, and not
      used in feeding, but capable of being protruded from a
      pore in the head. See Illust. in Appendix.
      [1913 Webster]
 
   3. The nose. [Jocose]
    [1913 Webster]
 
   {Proboscis monkey}. (Zool.) See {Kahau}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 proboscis
   n 1: the human nose (especially when it is large)
   2: a long flexible snout as of an elephant [syn: {proboscis},
     {trunk}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top