ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prevision

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prevision-, *prevision*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prevision[N] การคาดการณ์, See also: การทำนาย, Syn. foresight

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การพยากรณ์[n.] (kān phayākøn) EN: forecast ; forecasting   FR: prévision [f]
การพยากรณ์อากาศ[n. exp.] (kān phayākøn ākāt) EN: weather forecast   FR: prévisions météorologiques [fpl]
การพยากรณ์การขาย[n. exp.] (kān phayākøn kān khāi) EN: sales forecast   FR: prévision des ventes [f]
การพยากรณ์ในระยะยาว[n. exp.] (kān phayākøn nai raya yāo) EN: long-rang forecasting   FR: prévision à long terme [f]
ข่าวพยากรณ์อากาศ[n. exp.] (khāo phayākøn ākāt) EN: weather forecast   FR: bulletin météorologique [m] ; prévisions météorologiques [fpl]
นักพยากรณ์อากาศ[n. exp.] (nakphayākøn ākāt) EN: weather forecaster   FR: prévisionniste [m] {météo}

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prevision (n) prˌiːvˈɪʒn (p r ii2 v i1 zh n)
previsions (n) prˌiːvˈɪʒnz (p r ii2 v i1 zh n z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prevision \Pre*vi"sion\, n. [Cf. F. pr['e]vision.]
   Foresight; foreknowledge; prescience. --H. Spencer.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prevision
   n 1: a prophetic vision (as in a dream)
   2: the power to foresee the future [syn: {prescience},
     {prevision}]
   3: seeing ahead; knowing in advance; foreseeing [syn:
     {prevision}, {foresight}, {farsightedness}, {prospicience}]
   4: the act of predicting (as by reasoning about the future)
     [syn: {prediction}, {anticipation}, {prevision}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top