ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pk

   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pk-, *pk*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bumpkin(บัมพฺ'คิน) n. คนบ้านนอก,คนเซ่อซ่า, See also: bumpkinish adj. ดูbumpkin bumpkinly adj. ดูbumpkin
cpkabbr. creatinine phosphokinase
napkin(แนฟ'คิน) n. ผ้าอ้อม,ผ้าเช็ดหน้า,ผ้าพันคอ
pumpkin(พัมพฺ'คิน) n. ฟักทอง,พืชฟักทอง
sanitary napkinn. ผ้าอนามัยของสตรีมีประจำเดือน
slipknotn. ปมเป็น,ปมที่แก้ให้หลุดได้,เงื่อนกระทก., Syn. slip knot
upkeep(อัพ'คีพ) n. การบำรุงรักษา,ค่าบำรุงรักษา

English-Thai: Nontri Dictionary
bumpkin(n) คนบ้านนอก,ตัวตลก
napkin(n) ผ้ากันเปื้อน,ผ้าอ้อม,ผ้าเช็ดปาก,ผ้าเช็ดมือ,ผ้าเช็ดหน้า,ผ้าพันคอ
pumpkin(n) ฟักทอง
shopkeeper(n) เจ้าของร้าน
topknot(n) ผมจุก,มวยผม
upkeep(n) การทะนุบำรุง,ค่าบำรุงรักษา,ค่าใช้จ่ายประจำ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pkCan you explain what PKO stands for?
pkDo you know what PKO stands for?
pkHe was PK'ed, I resurrected him.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟักเขียว[n. exp.] (fak khīo) EN: wax gourd ; white gourd ; Chinese preserving melon ; ash pumpkin   FR: courge blanche beurre [f]
ฟักทอง[n.] (fakthøng) EN: pumpkin ; winter squash   FR: potiron [m] ; citrouille [f]
ฟักทองญี่ปุ่น[n. exp.] (fakthøng Yīpun) EN: Japanese Pumpkin   
หัวจุก[n.] (hūajuk) EN: topknot   
เจ้าของร้าน[n. exp.] (jaokhøng rān) EN: shopkeeper ; owner ; boss   FR: commerçant [m] ; commerçante [f] ; patron [m]
จุก[X] (juk) EN: topknot   FR: toupet [m] ; houppe [f] ; petit chignon [m]
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ[org.] (Khana Raksā Khwām Rīeprøi Haengchāt) EN: National Peace Keeping Council (NPKC)   
ขนมฟักทอง[n. exp.] (khanom fakthøng) EN: pumpkin pudding   
เกี้ยว[n.] (kīo) EN: ornament for the head ; kind of topknot ornament   
กระดาษเช็ดมือ[n. exp.] (kradāt chet meū) EN: paper towel ; paper napkin ; paper handkerchief   FR: essuie-mains en papier [m] ; serviette de toilette en papier [f] ; serviette en papier [f] ; mouchoir en papier [m]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pkw {m}automobile; car; motorcar; passenger car [Add to Longdo]
Pkw-Anhänger {m}passenger car trailer [Add to Longdo]
Pkw-Gespann {n}car/trailer combination [Add to Longdo]
Pkw-Reifen {m}automobile tire [Am.]; car tyre; passenger car tyre [Add to Longdo]
Pkt. : Punktpt : point [Add to Longdo]
Pkw, PKW : Personenkraftwagenmotor car [Add to Longdo]
Park {m}Pk : Park [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
PKF[ピーケーエフ, pi-ke-efu] (n) peacekeeping forces; PKF [Add to Longdo]
PKO[ピーケーオー, pi-ke-o-] (n) peacekeeping operations; PKO [Add to Longdo]
お上りさん[おのぼりさん, onoborisan] (n) countryside people (in town); visitor from the country; out-of-towner; country bumpkin (visiting the big city); yokel [Add to Longdo]
かっぺ;カッペ[, kappe ; kappe] (n) (abbr) (vulg) (See 田舎っ兵衛) hick; country bumpkin; yokel [Add to Longdo]
クリプケ[, kuripuke] (n) Kripke [Add to Longdo]
サニタリーナプキン[, sanitari-napukin] (n) sanitary napkin [Add to Longdo]
スリップノット[, surippunotto] (n) {comp} SlipKnot [Add to Longdo]
ナプキン[, napukin] (n) (1) (table) napkin; serviette; (2) sanitary napkin; (P) [Add to Longdo]
パンプキン[, panpukin] (n) pumpkin [Add to Longdo]
ピーケージップ[, pi-ke-jippu] (n) {comp} PKZIP [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スリップノット[すりっぷのっと, surippunotto] SlipKnot [Add to Longdo]
ピーケージップ[ぴーけーじっぷ, pi-ke-jippu] PKZIP [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

  PK
         Public Key (cryptography)
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top