ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pincer

   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pincer-, *pincer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pincers[N] ปากคีบ, See also: คีมเหล็ก, คีมปากนกแก้ว, Syn. tweezer
pincers[N] ก้าม (ปู), Syn. claw

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pincers(พิน'เซิร์ซ) n. ปากคีบ,คีมปากนก,คีมเหล็ก,ก้ามปู,อวัยวะหนีบของสัตว์

English-Thai: Nontri Dictionary
pincers(n) คีมปากนกแก้ว,ปากคีบ,ก้ามปู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pincer spot-welding machine; plier spot-welding machineเครื่องเชื่อมจุดแบบคีม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
pincersปากคีบ, คีม, ก้ามปู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We should force the enemy near the Island... and launch a pincer drive from the sea and air.เราน่าจะผลักดันข้าศึกไว้ ไม่ให้เข้าใกล้เกาะจะดีกว่า แล้วโจมตี กระหนาบมันให้อยู่ ด้วยกำลังเรือรบ และอากาศยาน Letters from Iwo Jima (2006)
A pincer move.ไอ้หยิกถอย Battle of the Bastards (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pincerIf we hang around here any longer there could be reinforcements coming from the second gate to take us in a pincer movement!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คีม[N] pliers, See also: pincers, forceps, tongs, Example: เขาหยิบสายนั่นสายนี่พร้อมไขควงและคีมอันเล็กใหญ่, Count unit: เล่ม, อัน, Thai definition: เครื่องมือสองขาคล้ายกรรไกรสำหรับคีบของต่างมือ ทำด้วยเหล็กหรือไม้
คีมปากนกแก้ว[N] pincers, Syn. ปากคีบ, Count unit: อัน, เล่ม
ปากนกแก้ว[N] pincers, Syn. คีมปากนกแก้ว, Example: อุปกรณ์ทำไฟกะพริบก็มีไขควง คีมปากนกแก้ว และชุดหัวแร้งบัดกรี, Count unit: อัน, Thai definition: ชื่อคีมชนิดหนึ่ง ปากงองุ้ม ใช้ถอนตะปู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จับ[v.] (jap) EN: arrest s.o.   FR: arrêter ; capturer ; pincer (fam.)
จีบ[v.] (jīp) EN: pout one's lips ; purse one's lips   FR: faire la moue ; pincer les lèvres
จีบปาก[v. exp.] (jīp pāk) FR: faire la moue ; pincer les lèvres
ก้าม[n.] (kām) EN: claw ; nipper ; pincers ; clutch   FR: pince [f] ; chélicère [m]
คีม[n.] (khīm) EN: pliers ; pincers ; forceps ; tongs   FR: pince plate [f] ; tenailles [fpl]
คีมปากนกแก้ว[n. exp.] (khīm pāk nok kaēo) EN: pincers   
คีบ[v.] (khīp) EN: pinch ; tong ; grip ; clamp ; nip ; fork over   FR: pincer ; serrer
เม้มปาก[v. exp.] (mēm pāk) EN: compress one's lips ; fold down one's lips ; press one's lips together   FR: serrer les lèvres ; se pincer les lèvres
แหนบ[n.] (naēp) EN: tongs ; pincers   FR: brucelles [fpl]
หนีบ[v.] (nīp) EN: fork out ; nip off ; squeeze ; pinch ; sandwich ; punch ; clip ; clamp   FR: pincer ; serrer

CMU English Pronouncing Dictionary
PINCERS P IH1 N S ER0 Z
PINCERLIKE P IH1 N S ER0 L AY2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pincer (n) pˈɪnsər (p i1 n s @ r)
pincers (n) pˈɪnsəz (p i1 n s @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qián, ㄑㄧㄢˊ, / ] pincers; pliers; tongs; claw (of animal); to grasp with pincers; to pinch; to clamp; to restrain; to restrict; to gag, #15,599 [Add to Longdo]
夹击[jiā jī, ㄐㄧㄚ ㄐㄧ, / ] pincer attack; attack from two sides, #25,246 [Add to Longdo]
夹攻[jiā gōng, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ, / ] pincer attack; attack from two sides, #51,644 [Add to Longdo]
[jiá, ㄐㄧㄚˊ, / ] pincers for use at a fire; sword, #137,955 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
挟み撃ち(P);挟み打ち[はさみうち, hasamiuchi] (n,vs) pincer attack; attack on both sides (flanks); (P) [Add to Longdo]
挟撃;挾撃[きょうげき, kyougeki] (n,vs) pincer movement; pincer attack [Add to Longdo]
挟撃作戦[きょうげきさくせん, kyougekisakusen] (n) pincer operation (tactic) [Add to Longdo]
釘抜き[くぎぬき, kuginuki] (n) pincers; nail puller [Add to Longdo]
[はさみ, hasami] (n) (uk) pincers (crab, scorpion, etc.); claws [Add to Longdo]
鋏;矢床[やっとこ, yattoko] (n) (uk) pincers; nippers; pliers [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pincer
   n 1: a hand tool for holding consisting of a compound lever for
      grasping [syn: {pincer}, {pair of pincers}, {tweezer},
      {pair of tweezers}]
   2: a grasping structure on the limb of a crustacean or other
     arthropods [syn: {claw}, {chela}, {nipper}, {pincer}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 pincer /pɛ̃se/ 
  pinch

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top