ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

perspicuously

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -perspicuously-, *perspicuously*, perspicuous
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา perspicuously มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *perspicuously*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
perspicuous[ADJ] ชัดเจน, See also: ชัดแจ้ง, แจ่มแจ้ง, เข้าใจง่าย, ไม่คลุมเครือ, Syn. lucid, distinct, intelligible, limpid, luculent, pellucid

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
perspicuous(เพอสพิค'คิวเอิส) adj. ชัดเจน,แจ่มแจ้ง,เข้าใจง่าย,ไม่คลุมเครือ, Syn. clear

English-Thai: Nontri Dictionary
perspicuous(adj) แจ่มแจ้ง,ชัดแจ้ง,ชัดเจน,เข้าใจง่าย

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
perspicuous (j) pˈəspˈɪkjuəʳs (p @1 s p i1 k y u@ s)
perspicuously (a) pˈəspˈɪkjuəʳsliː (p @1 s p i1 k y u@ s l ii)
perspicuousness (n) pˈəspˈɪkjuəʳsnəs (p @1 s p i1 k y u@ s n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
klarperspicuous [Add to Longdo]
deutlichperspicuous [Add to Longdo]
deutlich {adv}perspicuously [Add to Longdo]
klar {adv}perspicuously [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Perspicuous \Per*spic"u*ous\, a. [L. perspicuus, from perspicere
   to look through. See {Perspective}.]
   1. Capable of being through; transparent; translucent; not
    opaque. [Obs.] --Peacham.
    [1913 Webster]
 
   2. Clear to the understanding; capable of being clearly
    understood; clear in thought or in expression; not obscure
    or ambiguous; as, a perspicuous writer; perspicuous
    statements. "The purpose is perspicuous." --Shak.
    [1913 Webster] -- {Per*spic"u*ous*ly}, adv. --
    {Per*spic"u*ous*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 perspicuously
   adv 1: in a clear and lucid manner; "this is a lucidly written
       book" [syn: {lucidly}, {pellucidly}, {limpidly},
       {perspicuously}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top