Search result for

pennen

(55 entries)
(0.0171 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pennen-, *pennen*
Possible hiragana form: ぺんねん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pennen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pennen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I gotta hit the sack.Ich muss pennenThe Blues Brothers (1980)
I should sleep with that guy to piss him off.Ich sollte mit dem pennen, um ihn zu ärgern. Loulou (1980)
The petty officers' bunk sleeps 12 men.Die Kojen der Unteroffiziere. 12 Mann pennen hier. Das Boot (1981)
I'm racing at Manosque tomorrow.Morgen fahre ich nach Manosque. Pass auf, wenn ich durchs Ziel komme, werden die anderen schon pennenOne Deadly Summer (1983)
Listen, now, here, these are my house keys.Die sind alle im Bett und pennen, ok? Baby Love (1983)
Hey, I really needed a place to stay. Thanks for the sofa.Danke, dass ich auf der Couch pennen durfte. Streets of Fire (1984)
I wonder could I just crash out on your couch for a couple hours?Ich frage mich, ob ich wohl nur ein paar Stunden auf Ihrer Couch pennen könnte? After Hours (1985)
Can I crash?Kann ich hier pennenSt. Elmo's Fire (1985)
Let him sleep.Er soll pennenTea in the Harem (1985)
I really wish that you told me this before I agreed to sleep over. You know how I feel about Chet.Das hättest du mir sagen müssen, bevor ich einwilligte, bei dir zu pennenWeird Science (1985)
I think the girls are looking for a long, lean bone job from me.Die wollen alle mit mir pennenWeird Science (1985)
This is America. You know, the First Amendment, freedom of speech, all that doodah?- Kann ich bei dir auf dem Boot pennenStone's War (1986)
Well, well sleeping up in Nate Edward's barn, huh?So, so... In Nate Edwards Scheune pennen, was? Crossroads (1986)
Richie, can I crash at your place tonight?Richie, kann ich heute bei dir pennenSalvador (1986)
Haven't you found anything more comfortable for sleeping?Hast du nichts bequemeres gefunden zum PennenLeere Welt (1987)
Don't give up the chance, keep up!Chow, leg dich am besten auch pennen, könnte hektisch werden morgen. City on Fire (1987)
I got it. We'll sleep in the shoe store.Ich hab's. Wir pennen im Schuhladen. The Great Escape (1988)
Little son of a bitch.Kannst du nicht zuhause pennenKiller Klowns from Outer Space (1988)
Oh, no. No pal of mine is gonna stay... in some dingy flophouse.Ich lasse meine Freunde nicht in so einem SchweinestaII pennenHomer's Night Out (1990)
Stop snoozing!Hör auf zu pennenAir America (1990)
Because they fall asleep in the getaway car, Karen.Weil sie im Fluchtauto einpennenGoodfellas (1990)
Tryto sleep.Versuch zu pennenThe Lovers on the Bridge (1991)
It's not fair. Looking out their windows to see your ass on the streets!Sie gucken aus dem Fenster und sehen dich Arsch hier auf der Straße pennenThe Fisher King (1991)
Who do I have to fuck to get a waffle?Mit wem muss ich pennen, um 'ne Waffel zu kriegen? Frankie and Johnny (1991)
- Where will we sleep tonight?Wo pennen wir heute Nacht? Go Trabi Go (1991)
Sleep all day.Wir pennen den ganzen Tag. Juice (1992)
I know I'm wrecked and I'm gonna crash.- ich weiß, ich bin müde und muss pennenBitter Moon (1992)
- He can stay in your bed tonight.- Er heute gern bei dir pennenBad Boy Bubby (1993)
We gotta hit the sack.Wir müssen jetzt pennenKalifornia (1993)
All he ever did was eat, sleep and drink beer.Außer essen, pennen und saufen, hat er nie was unternommen. Marge on the Lam (1993)
This way we don't have to sleep with our heads in the mud.So müssen wir nicht mit dem Kopf im Schlamm pennenForrest Gump (1994)
- No, Jules, you decided to be a bum, like all those pieces of shit out there who beg for change, who sleep in garbage bins, eat what I throw away.Nein, ein Penner. Wie all die Scheißtypen, die um Kleingeld betteln. Pennen in Mülltonnen, fressen, was ich wegwerfe. Pulp Fiction (1994)
I´m going to run over and give you the gun.Dann geh ich pennenFriday (1995)
- Nikon, can I crash at your place tonight?- Nikon, kann ich heute bei dir pennenHackers (1995)
- Don't asshole me, asshole!Nicht einpennen! - Du Arschloch! La Haine (1995)
Don't bogart, Sayid.Nicht einpennen, Saïd! La Haine (1995)
- No laying down on the job!- Nicht pennen während der Arbeit. Money Train (1995)
Al, I think it may be time to hit the hay.Ich glaube, es ist Zeit zum PennenT*R*A*S*H (1997)
-You're old enough to sleep alone.- Du bist alt genug, allein zu pennenWicked (1998)
Now, go to sleep on the floor!Ich wollte das Bett mit Ihnen teilen, jetzt dürfen Sie auf dem Boden pennenArrival II (1998)
You can camp out here for a while.Du kannst 'ne Zeit lang hier pennenBASEketball (1998)
Hotels, motels, flophouses.Hotels, Motels, PennenThe Siege (1998)
Wanna pay to snooze in my room?Zahlst du, um in meinem Zimmer zu pennenStrange Bedfellows (1998)
Eventually I met this guy who let me crash with him.Ich traf dann einen Kerl, bei dem ich pennen konnte. The Loss of Sexual Innocence (1999)
I'm doing this story on fire safety, and people burning up from falling asleep smoking.Ich arbeite an einer Story über Leute, die beim Rauchen einpennenThe Insider (1999)
You're not crashing here anymore, Teena! Get your stuff and go!Du kannst hier nicht mehr pennen, Teena. Boys Don't Cry (1999)
Crash with me again.- Du kannst wieder bei mir pennenBoys Don't Cry (1999)
Nothing, but he sleeps all the time, he's not taking care of himself--Nichts, aber er ist dauernd am Pennen und er sieht ungepflegt aus... Isabella (1999)
- I could maybe just crash here...-Ich könnte hier pennen... Loser (2000)
Honey, do you still wanna see the movie or just crash?Willst du noch ins Kino oder einfach pennenCock-a-Doodle-Do (2000)

German-Thai: Longdo Dictionary
pennen(vi slang ) |pennte, hat gepennt| นอน เช่น Das Plakat zeigt ein Mitarbeiter, der am pennen ist und trotzdem freundlich lächelt.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Penne {f} | Pennen {pl}flophouse | flophouses [Add to Longdo]
umkippen; ohnmächtig werden; einpennen; sich verziehento flake out [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Pennen [pɛnən] (n) , pl.
     flophouses
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top