ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

patronage

P AE1 T R AH0 N IH0 JH   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -patronage-, *patronage*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
patronage[N] ตำแหน่งที่ถูกแต่งตั้ง, See also: เส้นสายทางการเมือง, Syn. backing
patronage[N] การอุปถัมภ์, See also: ราชินูปถัมภ์, ราโชปถัมภ์, อุปการคุณ, Syn. backing, contribution, donation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
patronage(แพท'ทระนิจ) n. การอุดหนุน,การอุปถัมม์

English-Thai: Nontri Dictionary
patronage(n) การอุปถัมภ์,การอุดหนุน,ความอุปการะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
patronageการอุปถัมภ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
patronageการอุปถัมภ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
patronage systemระบบอุปถัมภ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Patronage, Politicalระบบอุปถัมภ์ทางการเมือง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To complete these works in a style worthy of this great museum... has been a costly undertaking and one we could never have contemplated... without the generous patronage of the late Lord Greystoke.ให้เสร็จสมบูรณ์งานเหล่านี้ในรูป แบบคุ้มค่าของพิพิธภัณฑ์ที่ดีนี้ ... ได้รับการดำเนินการค่าใช้จ่ายและ หนึ่งที่เราอาจจะไม่เคยได้ครุ่นคิด ... โดยไม่ต้องอุปถัมภ์ใจกว้าง ของปลายลอร์ดสโตก Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Especially one so fortunate as to enjoy the condescension and patronage of Lady Catherine.โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนที่มีโชคดีที่ได้เข้าไปร่วมด้วยการก้มหัวให้ และรับการอุปถัมภ์จากเลดี้แคทเธอรีน เดอ เบิร์ก Episode #1.5 (1995)
An honor to receive your patronage, my lord.เป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ท่านกรุณามาเยือน นายท่าน Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
This is just a small token gift, but I hope for your continued patronage.ไม่ครับ, มันเป็นพอใจของทางนี้ครับ นี่เป็นของฝากเล็กๆ น้อยๆค่ะ, แต่ฉันหวังว่าจะได้รับการอุปการะจากคุณอยู่นะคะ Eiga: Kurosagi (2008)
To take up the cause of patronage.อยากจะมาอุปภัมภ์เราด้วย Legends (2010)
One of whom fights under ilithyia's patronage.หนึ่งในพวกนั้นต่อสู้ภายใต้การสนับสนุนจากอิลิเธีย Mark of the Brotherhood (2010)
The acrid taste is well familiar, but we must learn swallow it, along with our pride until we have secured her husband's patronage.การลิ้มรสความเดือดดาลก็เหมือนกัน เราต้องรู้จักกลืนมันเข้าไปเพื่อความภูมิใจของเรา จนกว่าเราจะปลอดภัย Whore (2010)
I regret to say he did not honor me with his patronage.ข้าเสียใจยิ่งนักที่เขาไม่ได้ให้เกียรติข้า ทำอาวุธแก่เขา Cripples, Bastards, and Broken Things (2011)
You granted patronage to that grinning shit Batiatus a breath before his house fell to massacre.คุณได้รับการอุปถัมภ์ ที่อึ Batiatus ยิ้ม ลมหายใจก่อนที่บ้านของเขา ลดลงไปสังหารหมู่ Fugitivus (2012)
I am bound to the House of Batiatus by patronage.ฉันกำลังถูกผูกไว้กับบ้าน ของ Batiatus โดยอุปถัมภ์ Fugitivus (2012)
Under my patronage you've become a knight, you've served as Commander of the City Watch.ด้วยการอุปถัมภ์ของข้า เจ้าได้รับการแต่งตั้งเป็นอัศวิน ได้ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาการ ของกองกำลังรักษาเมือง Valar Dohaeris (2013)
There is a balance to be maintained between dominance and patronage.มีความสมดุลให้ได้รับการรักษาคือ ระหว่างการปกครองและการอุปถัมภ์ Last Knights (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
patronageThank you for your patronage.
patronageWe really thank you for your patronage.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พระบรมราชูปถัมภ์[N] patronage, Example: ความรู้นำไปสู่ความเจริญ” คือ พระราชดำรัสที่พระองค์พระราชทานแก่สามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการเปิดการประชุมใหญ่ประจำปี 2523, Thai definition: การอุปถัมภ์ของพระเจ้าแผ่นดิน
การอุปถัมภ์[N] patronage, See also: help, support, aid, assistance, sustentation, Syn. การช่วยเหลือ, การเกื้อกูล, การค้ำจุน, การอนุเคราะห์, Example: เธอให้การอุปถัมภ์เด็กทารกที่บ้านเด็กกำพร้าอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การอุปถัมภ์[n.] (kān uppatham) EN: patronage ; help ; support ; aid ; assistance ; sustentation   FR: patronage [m] ; parrainage [m]
การอุดหนุน[n.] (kān utnun) EN: patronage   
ในพระบรมราชูปถัมภ์[xp] (nai Phraborom Rāchūpatham) EN: under the royal patronage of the king   
ราชูปถัมภ์[n.] (rāchūpatham) EN: royal patronage ; the patronage of the king ; king's patronage   
อุปถัมภ์[v.] (uppatham) EN: sponsor ; support ; patronize ; give patronage ; help ; back ; foster ; prop up   FR: parrainer ; patronner ; sponsoriser ; protéger

CMU English Pronouncing Dictionary
PATRONAGE    P AE1 T R AH0 N IH0 JH
PATRONAGE    P EY1 T R AH0 N AH0 JH
PATRONAGE(2)    P EY1 T R AH0 N IH0 JH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
patronage    (n) pˈætrənɪʤ (p a1 t r @ n i jh)

Japanese-English: EDICT Dictionary
つなぎ止める;繋ぎ止める;繋ぎ留める[つなぎとめる, tsunagitomeru] (v1,vt) to tie; to fasten; to hitch; to secure (e.g. load, patronage of customers, etc.); to hold on to [Add to Longdo]
メセナ[, mesena] (n) corporate patronage of the arts and culture (fre [Add to Longdo]
愛顧[あいこ, aiko] (n,vs) patronage; favour; favor [Add to Longdo]
引き[びき, biki] (n,suf) (1) pull; patronage; influence; (2) tug; (3) discount [Add to Longdo]
引き立て;引立て[ひきたて, hikitate] (n) favor; favour; patronage [Add to Longdo]
恩顧[おんこ, onko] (n) favour; favor; patronage [Add to Longdo]
丸抱え[まるがかえ, marugakae] (n) completely financed; sponsored; under patronage [Add to Longdo]
肩入れ[かたいれ, kataire] (n,vs) support; backing; patronage [Add to Longdo]
賛助[さんじょ, sanjo] (n,vs) support; patronage; (P) [Add to Longdo]
取り立て(P);取立て[とりたて, toritate] (n) (1) collection (of a debt); (2) patronage; promotion; (adj-no) (3) fresh (e.g. freshly picked); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Patronage \Pa"tron*age\, n. [F. patronage. Cf. LL. patronaticum,
   and L. patronatus.]
   1. Special countenance or support; favor, encouragement, or
    aid, afforded to a person or a work; as, the patronage of
    letters; patronage given to an author.
    [1913 Webster]
 
   2. Business custom. [Commercial Cant]
    [1913 Webster]
 
   3. Guardianship, as of a saint; tutelary care. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. The right of nomination to political office; also, the
    offices, contracts, honors, etc., which a public officer
    may bestow by favor.
    [1913 Webster]
 
   5. (Eng. Law) The right of presentation to church or
    ecclesiastical benefice; advowson. --Blackstone.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Patronage \Pa"tron*age\, v. t.
   To act as a patron of; to maintain; to defend. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 patronage
   n 1: the act of providing approval and support; "his vigorous
      backing of the conservatives got him in trouble with
      progressives" [syn: {backing}, {backup}, {championship},
      {patronage}]
   2: customers collectively; "they have an upper class clientele"
     [syn: {clientele}, {patronage}, {business}]
   3: a communication that indicates lack of respect by patronizing
     the recipient [syn: {condescension}, {disdain}, {patronage}]
   4: (politics) granting favors or giving contracts or making
     appointments to office in return for political support
   5: the business given to a commercial establishment by its
     customers; "even before noon there was a considerable
     patronage" [syn: {trade}, {patronage}]
   v 1: support by being a patron of
   2: be a regular customer or client of; "We patronize this
     store"; "Our sponsor kept our art studio going for as long as
     he could" [syn: {patronize}, {patronise}, {patronage},
     {support}, {keep going}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top