ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pasturing

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pasturing-, *pasturing*, pastur
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pasturing    (v) pˈaːstʃərɪŋ (p aa1 s ch @ r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
夏山冬里[なつやまふゆさと, natsuyamafuyusato] (n) (See 夏山冬里方式) pasturing cattle in summer and feeding them indoors during winter; rotated grazing [Add to Longdo]
放し飼い[はなしがい, hanashigai] (n) pasturing; grazing; letting (a dog) run free [Add to Longdo]
牧牛[ぼくぎゅう, bokugyuu] (n) pasturing cattle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pasture \Pas"ture\, v. t. [imp. & p. p. {Pastured}; p. pr. & vb.
   n. {Pasturing}.]
   To feed, esp. to feed on growing grass; to supply grass as
   food for; as, the farmer pastures fifty oxen; the land will
   pasture forty cows.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top