ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

paillasse

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -paillasse-, *paillasse*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
paillasse(แพลแยส'แพล'แยส) n. ฟูกฟาง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
paillasse    (n) pˈælɪæs (p a1 l i a s)
paillasses    (n) pˈælɪæsɪz (p a1 l i a s i z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Paillasse \Pail*lasse"\ (?; F. ?), n. [F., fr. paille straw. See
   {Pallet} a bed.]
   An under bed or mattress of straw. [Written also
   {palliasse}.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 paillasse
   n 1: mattress consisting of a thin pad filled with straw or
      sawdust [syn: {paillasse}, {palliasse}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top