ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

opal

OW1 P AH0 L   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -opal-, *opal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
opal[N] โอปอล
opaline[ADJ] ที่มีสีน้ำนมแวววาว, Syn. opalescent
opalesce[VI] เป็นสีน้ำนม
opalescent[ADJ] มีแสงสะท้อนเหมือนโอปอล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
opal(โอ'เพิล) n. มุกดา,พลอยสีเหลือบเหลือง
opalescent(โอพะเลส'เซินทฺ) adj. เป็นสีน้ำนม,เป็นสีเงินยวง., See also: opaleacence n.
opaline(โอ'พะลิน,ไลน์) adj. คล้าย opal
archiepiscopal(อาร์ดิอีพิส'โคพัล) adj. เกี่ยวกับ archdeacon. -archiepiscopality n. -archiepiscopate n.
episcopal(อีพิส'คะเพิล) adj. เกี่ยวกับพระราชาคณะ (bishop) ,เกี่ยวกับนิกายAnglican Church

English-Thai: Nontri Dictionary
opal(n) พลอยโอปอ
episcopal(adj) เกี่ยวกับบาทหลวง,ปกครองโดยบาทหลวง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
opalโอพอล, โอปอ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
opalescentเหลือบมัว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
opalized wood; agatized wood; petrified wood; silicified wood; woodstoneไม้กลายเป็นหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Opal โอปอ
แหล่ง - ดินเบา (Diatomite) เป็นโอปอชนิดหนึ่งที่พบหลายแห่ง ในจังหวัดลำปาง โอปอธรรมดาพบที่ลำนารายณ์ จังหวัดลพบุรี ไม้เนื้อโอปอพบที่จังหวัดนครราชสีมา เกิดในแหล่งแร่ฟลูออไรต์ที่บ้านปาง จังหวัดลำพูน ประโยชน์ - ใช้ในลักษณะเป็นแร่รัตนชาติ สำหรับดินเบา ใช้ทำเป็นผงขัด ผงกรอง ใช้ทำฉนวนไฟฟ้า และใช้เติมลงไปในสารใด ๆ เพื่อเพิ่มน้ำหนัก [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's so sweet. Wait, who the hell just cast an opal rendering?เดี๋ยวนะ ใครหน้าไหนกัน มันใช้เวทย์แสดงตน ฮะ ? Virtual Reality Bites (2015)
I haven't seen damage like this since hurricane Opal trashed my yacht.ผมไม่เคยเจออะไรพังขนาดนี้ นับตั้งแต่โดนพายุเฮอริเคน ถล่มเรือยอร์ชของผม Super (2012)
An opal necklace, of the finest--สร้อยมรกต ของที่ดีที่สุด The Thing in the Pit (2010)
So General Motors was able to keep Opal goingเจเนรัลมอเตอร์ส์จึงผลิตรถโอเปิลต่อไป The Corporation (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกกระสาคอขาว[n. exp.] (nok krasā khø khāo) EN: Woolly-necked Stork   FR: Cigogne épiscopale [f]
เสมา[n.] (sēmā) EN: Paddle Cactus ; nopal ; Cochineal Cactus ; Cactus cochenillifer   FR: nopal [m] ; figuier de Barbarie [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
OPAL    OW1 P AH0 L
OPAL'S    OW1 P AH0 L Z
OPALKA    AH0 P AA1 L K AH0
OPALINA    OW0 P AA0 L IY1 N AH0
OPALINE    OW1 P AH0 L IY2 N
OPALINES    OW1 P AH0 L IY2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
opal    (n) ˈoupl (ou1 p l)
opals    (n) ˈouplz (ou1 p l z)
opalescent    (j) ˌoupəlˈɛsnt (ou2 p @ l e1 s n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蛋白石[dàn bái shí, ㄉㄢˋ ㄅㄞˊ ㄕˊ, ] opal, #148,899 [Add to Longdo]
欧泊[ōu bó, ㄡ ㄅㄛˊ, / ] opal (Sanskrit: upala) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Opal {m} [min.]opal [Add to Longdo]
opaleszierend; opalartig schillernd {adj}opalescent; opal-like [Add to Longdo]
opalisierend {adv}opalescently [Add to Longdo]
Opalracke {f} [ornith.]Blue-bellied Roller [Add to Longdo]
Opalscheitelpipra [ornith.]Opal-crowned [Add to Longdo]
Opalscheiteltangare {f} [ornith.]Opal-crowned Tanager [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くつくつ法師(ateji)[くつくつぼうし, kutsukutsuboushi] (n) (obsc) (See つくつく法師) Meimuna opalifera (species of cicada) [Add to Longdo]
つくつく法師(ateji)[つくつくぼうし;ツクツクボウシ, tsukutsukuboushi ; tsukutsukuboushi] (n) (uk) Meimuna opalifera (species of cicada) [Add to Longdo]
エピスコパル教会[エピスコパルきょうかい, episukoparu kyoukai] (n) (See 監督教会) Episcopal Church [Add to Longdo]
オパール[, opa-ru] (n) opal (fre [Add to Longdo]
オパールガラス[, opa-rugarasu] (n) opal glass [Add to Longdo]
コーパル[, ko-paru] (n) copal [Add to Longdo]
コパル[, koparu] (n) copal [Add to Longdo]
プラントオパール[, purantoopa-ru] (n) plant opal (opal phytolith) [Add to Longdo]
プロテスタント監督教会[プロテスタントかんとくきょうかい, purotesutanto kantokukyoukai] (n) Protestant Episcopal Church [Add to Longdo]
監督教会[かんとくきょうかい, kantokukyoukai] (n) Episcopal Church [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Opal \O"pal\, n. [L. opalus: cf. Gr. ?, Skr. upala a rock,
   stone, precious stone: cf. F. opale.] (Min.)
   A mineral consisting, like quartz, of silica, but inferior to
   quartz in hardness and specific gravity.
   [1913 Webster]
 
   Note: The {precious opal} presents a peculiar play of colors
      of delicate tints, and is highly esteemed as a gem. One
      kind, with a varied play of color in a reddish ground,
      is called the {harlequin opal}. The {fire opal} has
      colors like the red and yellow of flame. {Common opal}
      has a milky appearance. {Menilite} is a brown impure
      variety, occurring in concretions at Menilmontant, near
      Paris. Other varieties are {cacholong}, {girasol},
      {hyalite}, and {geyserite}.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 opal
   n 1: a translucent mineral consisting of hydrated silica of
      variable color; some varieties are used as gemstones

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 opal
  opal

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top