ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

off-white

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -off-white-, *off-white*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
off-white[ADJ] ที่มีสีขาวนวล, See also: ซึ่งเป็นสีขาวที่ผสมสีอื่นเล็กน้อย
off-white[N] สีขาวนวล, See also: สีขาวปนเหลืองหรือเทาเล็กน้อย

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
off-white    (j) ˌɒf-wˈaɪt (o2 f - w ai1 t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
オフホワイト[, ofuhowaito] (n,adj-no) off-white [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 off-white \off-white\ adj.
   tending toward white; not pure white.
 
   Syn: whitish.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 off-white \off-white\ n.
   a grayish white.
 
   Syn: tattletale gray, tattletale grey.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 off-white
   adj 1: of something having a color tending toward white [syn:
       {whitish}, {off-white}]
   n 1: a shade of white the color of bleached bones [syn: {bone},
      {ivory}, {pearl}, {off-white}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top