ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

noisome

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -noisome-, *noisome*
Possible hiragana form: のいそめ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
noisome[ADJ] น่ารังเกียจ, See also: น่าขยะแขยง, ไม่พึงปรารถนา, Syn. loathsome, nauseating, nauseous, Ant. wholesome
noisomeness[N] ความน่ารังเกียจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
noisome(นอย'เซิม) adj. รุกราน,น่ารังเกียจ,เป็นภัย,เป็นอันตราย,เป็นพิษ., See also: noisomeness n., Syn. noxious,bad

English-Thai: Nontri Dictionary
noisome(adj) น่ารังเกียจ,เหม็น,เป็นอันตราย,เป็นพิษ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขียว[adj.] (khīo) EN: rank ; stinking ; rancid ; noisome   
เหม็น[adj.] (men) EN: stinking ; rank ; bad-smelling ; foul ; foul-smelling ; noisome   FR: malodorant ; puant

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
noisome (j) nˈɔɪsəm (n oi1 s @ m)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Noisome \Noi"some\, a. [For noysome, fr. noy for annoy. See
   {Annoy}.]
   1. Noxious to health; hurtful; mischievous; unwholesome;
    insalubrious; destructive; as, noisome effluvia. "Noisome
    pestilence." --Ps. xci. 3.
    [1913 Webster]
 
   2. Offensive to the smell or other senses; disgusting; fetid.
    "Foul breath is noisome." --Shak.
    [1913 Webster] -- {Noi"some*ly}, adv. -- {Noi"some*ness},
    n.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Noxious; unwholesome; insalubrious; mischievous;
     destructive.
 
   Usage: {Noisome}, {Noxious}. These words have to a great
      extent been interchanged; but there is a tendency to
      make a distinction between them, applying noxious to
      things that inflict evil directly; as, a noxious
      plant, noxious practices, etc., and noisome to things
      that operate with a remoter influence; as, noisome
      vapors, a noisome pestilence, etc. Noisome has the
      additional sense of disqusting. A garden may be free
      from noxious weeds or animals; but, if recently
      covered with manure, it may be filled with a noisome
      smell.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 noisome
   adj 1: causing or able to cause nausea; "a nauseating smell";
       "nauseous offal"; "a sickening stench" [syn:
       {nauseating}, {nauseous}, {noisome}, {queasy},
       {loathsome}, {offensive}, {sickening}, {vile}]
   2: offensively malodorous; "a foul odor"; "the kitchen smelled
     really funky" [syn: {fetid}, {foetid}, {foul}, {foul-
     smelling}, {funky}, {noisome}, {smelly}, {stinking}, {ill-
     scented}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top