ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nila

N IY1 L AH0   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nila-, *nila*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
manila(มะนิล'ละ) n. เมืองหลวงและเมืองท่าของฟิลิปปินส์,ป่านมนิลา,กระดาษมนิลา
unilateral(ยูนิแลท'เทอเริล) adj. ข้างเดียว,ด้านเดียว,ไม่มีด้านกลับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้างเดียว[adv.] (khāngdīo) EN: one-sided ; unilaterally   FR: unilatéral ; unilatéralement
มะขามเทศ[n.] (makhāmthēt) EN: Manila tamarind   
หมากนวล[n. exp.] (māk nūan) EN: Manila palm ; Christmas palm   
มะนิลา = มนิลา[n. prop.] (Manilā) EN: Manila   FR: Manille
นิติกรรมฝ่ายเดียว[n. exp.] (nitikam fāi dīo) EN: unilateral juristic act ; unilateral act   
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมะนิลา[n. prop.] (Sathān Ēk-akkharātchathūt Thai na Krung Manilā) EN: Royal Thai Embassy in Manila   FR: Ambassade Royale de Thaïlande à Manille [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
NILA N IY1 L AH0
NILAN N IY0 L AA1 N
NILAND N AY1 L AH0 N D

Japanese-English: EDICT Dictionary
スルファニルアミド[, surufaniruamido] (n) sulfanilamide; sulphanilamide [Add to Longdo]
ブッシュ・ドクトリン;ブッシュドクトリン[, busshu . dokutorin ; busshudokutorin] (n) Bush Doctrine (American foreign policy guidelines allowing preemptive war, unilateral action, etc.) [Add to Longdo]
マニラ[, manira] (n) Manila; (P) [Add to Longdo]
マニラ麻[マニラあさ, manira asa] (n) (See アバカ) Manila hemp (Musa textilis) [Add to Longdo]
ミニラボ[, minirabo] (n) minilab [Add to Longdo]
ユニラテラリズム[, yuniraterarizumu] (n) unilateralism [Add to Longdo]
一方的[いっぽうてき, ippouteki] (adj-na) one-sided; unilateral; arbitrary; (P) [Add to Longdo]
自主的[じしゅてき, jishuteki] (adj-na) independent; autonomous; voluntary; of one's own initiative; unilateral; (P) [Add to Longdo]
浅蜊;蛤仔;鯏[あさり;アサリ, asari ; asari] (n) Manila clam (Ruditapes philippinarum) [Add to Longdo]
単独行為[たんどくこうい, tandokukoui] (n) individual action; unilateral act [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top