ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nietzsche

N IY1 CH IY0   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nietzsche-, *nietzsche*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Nietzsche[N] นักปราชญ์เยอรมัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, Nietzsche says, "Out of chaos comes order."นิทเช่กล่าวไว้ว่า ความสับสนไป ความสงบจะมา Blazing Saddles (1974)
It is neither from Baudelaire nor Nietzsche nor in Saint Paul's Epistle to the Romansมันคือจาก Baudelaire nor Nietzsche ... ...ในชื่อคนผู้ชายนักบุญ' s Epistle ถึงโรมันก็ไม่เหมือนกัน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
T o study Nietzsche psychobiographically may seem naive.การศึกษาเรื่องภาวะจิตไม่ปกติของเนเช่ ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นผล Basic Instinct (1992)
Nietzsche once said,นิเชอร์ เคยกล่าวว่า Extreme Aggressor (2005)
Nietzsche wrote,โพรเฟท เหยื่อโดนทำร้ายที่นี่ L.D.S.K. (2005)
It's like Nietzsche says:เหมือนกับคำกล่าวของ Nietzsche The Lake House (2006)
You know what Nietzsche said--พวกคุณรู้มั้ยว่า นิทเช่กล่าวเอาไว้ว่า-- The Gift (2009)
Jj: Nietzsche wrote,นีชชี่ ประพันธ์เอาไว้ Mosley Lane (2010)
Friedrich Nietzsche wrote,เฟรดดริก นิชเช ประพันธ์ไว้ว่า The Thirteenth Step (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
NIETZSCHE N IY1 CH IY0

Japanese-English: EDICT Dictionary
永劫回帰[えいごうかいき, eigoukaiki] (n) eternal recurrence; eternal return; Nietzsche's "ewige Wiederkunft" [Add to Longdo]
君主道徳[くんしゅどうとく, kunshudoutoku] (n) (See 奴隷道徳) Herrenmoral (master morality, as a philosophical concept of Nietzsche) [Add to Longdo]
権力意志[けんりょくいし, kenryokuishi] (n) the will to power (philosophical concept of Nietzsche) [Add to Longdo]
超人[ちょうじん, choujin] (n) (1) superman; superwoman; (2) Ubermensch (e.g. Nietzsche's ideal man of the future); overman; (P) [Add to Longdo]
奴隷道徳[どれいどうとく, doreidoutoku] (n) (See 君主道徳) Sklavenmoral (slave morality, as a philosophical concept of Nietzsche) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Nietzsche
   n 1: influential German philosopher remembered for his concept
      of the superman and for his rejection of Christian values;
      considered, along with Kierkegaard, to be a founder of
      existentialism (1844-1900) [syn: {Nietzsche}, {Friedrich
      Wilhelm Nietzsche}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top