ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nhs

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nhs-, *nhs*, nh
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
NHS[N] การบริการทางด้านสุขภาพในอังกฤษ (คำย่อ National Health Service)

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
nhs (n ) ระบบดูแลสุขภาพแห่งชาติ (National Healthcare Service)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
NHS (n) ˌɛnˌɛɪtʃˈɛs (e2 n ei2 ch e1 s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Staatlicher GesundheitsdienstNHS : National Health Service [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
国民保健サービス[こくみんほけんサービス, kokuminhoken sa-bisu] (n) NHS service (UK) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top