ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

newsworthy

N UW1 Z W ER2 DH IY0   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -newsworthy-, *newsworthy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
newsworthy[ADJ] น่าสนใจหรือสำคัญเพียงพอที่จะนำมาเป็นรายงานข่าว, Syn. interesting, Ant. uninteresting

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
newsworthy(นิวซ'เวอร์ธธี) adj. น่าสนใจพอเพียงที่จะเป็นข่าวได้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A.N.JELL is a treasure trove of newsworthy material.เราจะได้เห็น A.N.Jell ขึ้นปกหน้าสินะ! Ikemen desune (2011)
Anyway, since when is some debutante beach party a newsworthy event?ยังไงก็ตาม,ตั้งแต่เมื่อไหร่ที่งานเปิดตัวสาวไฮโซที่ชายหาด เป็นงานที่เป็นหัวข้อข่าวได้? Pilot (2009)
'Often it's not particularly dignified or newsworthy but it's always there.บ่อยครั้ง ที่ดูเป็นเรื่องแสนธรรมดา ไม่สลักสำคัญ แต่มันก็เกิดขึ้นตรงนี้ Love Actually (2003)

CMU English Pronouncing Dictionary
NEWSWORTHY    N UW1 Z W ER2 DH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
newsworthy    (j) njˈuːzwɜːʳðiː (n y uu1 z w @@ dh ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 newsworthy \newsworthy\ adj.
   Sufficiently interesting to be reported in a newspaper; as, a
   dog biting a man is not a newsworthy item.
   [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 newsworthy
   adj 1: sufficiently interesting to be reported in a newspaper

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top