ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

neuralgia

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -neuralgia-, *neuralgia*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
neuralgia[N] อาการปวดตามเส้นประสาท โดยเฉพาะบริเวณหน้า/ศีรษะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
neuralgia(นิวแรล'เจีย) n. อาการปวดประสาท, See also: neuralgic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
neuralgia(n) โรคประสาท

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
neuralgiaอาการปวดประสาท [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
neuralgia, cranialอาการปวดประสาทสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neuralgia, herpeticอาการปวดประสาทเหตุงูสวัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neuralgia, intercostalอาการปวดประสาทหว่างซี่โครง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neuralgia, mammaryอาการปวดประสาทเต้านม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neuralgia, trigeminal; tic douloureuxอาการปวดประสาทไทรเจมินัล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neuralgia; neurodyniaอาการปวดประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Neuralgiaปวดประสาท [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Toxic exposure to ammonia or sulfites can traumatize the lungs, cause neuralgias or fevers.พิษจากแอมโมเนียหรือกำมะถัน ก็ทำให้ปอดเสียหายได้นะ ทำให้เจ็บหน้าอกไม่ก็เป็นไข้ The Dig (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
neuralgiaI'm afraid I have neuralgia.
neuralgiaMy mother made a complete recovery from neuralgia.
neuralgiaShe suffers from constant neuralgia.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปวดประสาท[n.] (pūat prasāt) EN: neuralgia   FR: névralgie [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
neuralgia (n) njˈuəʳrˈælʤə (n y u@1 r a1 l jh @)

Japanese-English: EDICT Dictionary
三叉神経痛[さんさしんけいつう, sansashinkeitsuu] (n) trigeminal neuralgia [Add to Longdo]
神経痛[しんけいつう, shinkeitsuu] (n) nerve pain; neuralgia [Add to Longdo]
肋間神経痛[ろっかんしんけいつう, rokkanshinkeitsuu] (n) intercostal neuralgia [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Neuralgia \Neu*ral"gi*a\, n. [NL., from Gr. ney^ron nerve + ?
   pain. See {nerve}.] (Med.)
   A disease, the chief symptom of which is a very acute pain,
   exacerbating or intermitting, which follows the course of a
   nervous branch, extends to its ramifications, and seems
   therefore to be seated in the nerve. It seems to be
   independent of any structural lesion. --Dunglison.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 neuralgia
   n 1: acute spasmodic pain along the course of one or more nerves
      [syn: {neuralgia}, {neuralgy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top