Search result for

nearby

(53 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nearby-, *nearby*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nearby[ADJ] แค่เอื้อม, See also: ใกล้มือ, เกือบถึง, Syn. close, handy, next, Ant. distant
nearby[ADV] ใกล้เคียง, See also: ใกล้ๆ, รอบๆ, Syn. close by, Ant. far

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nearby(เนียร์'ไบ') adj.,adv. ใกล้เคียง,ถัดไป,ใกล้ชิด., Syn. adjacent

English-Thai: Nontri Dictionary
nearby(adj) ใกล้ชิด,ถัดไป,ใกล้เคียง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Skywalkers' fleet is nearby, in the Bith system.สกายวอร์คเกอร์อยู่ใกล้ๆ แถวระบบดาวบิธ Rising Malevolence (2008)
Yes, Master. She's busy with a fleet of separatits reinforcements nearby.ครับอาจารย์ เธอกำลังติดพันอยู่กับกองยานสนับสนุน ของข้าศึกแถวนี้เอง Destroy Malevolence (2008)
I always said goodbye somewhere nearby.ฉันจะไปส่งเธอแถวที่ใกล้ๆ Heartbreak Library (2008)
No, I saw what was nearby...ไม่, ฉันเคยเห็นเหมือนว่ามันอยู่รอบๆ แถวนี้ The Secret of Moonacre (2008)
We caught a man nearby in the woods.เราจับชายคนหนึ่งได้ ใกล้ชายป่า Outlander (2008)
In a Korean restaurant nearby.ในภัตตาคารเกาหลี ใกล้ๆนี่. Episode #1.8 (2008)
Shall we go drink champagne in a nearby hot tub?อ่างน้ำร้อน? Bedtime Stories (2008)
He's at the scene, sir, but he sought cover nearby.เขายังอยู่ในที่เกิดเหตุครับ คงหลบอยู่แถว ๆ นั้น Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
He's at the scene, sir, but he sought cover nearby.เขาอยู่ในที่เกิดเหตุครับ แต่เขาหลบอยู่ในที่กำบังใกล้ๆ Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
These levels shouldn't present any danger to the nearby population, but I still want atmospheric monitors set up.ปริมาณขนาดนี้คงจะไม่ทำอันตราย ต่อประชากรที่อยู่ใกล้เคียง แต่ฉันต้องการการติดตามข้อมูลเชื้อโรคในอากาศ Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
Unless he was traveling through, he was being harbored nearby.แล้วถ้าเขายังไม่ได้เดินทางไปไหน เขาอาจพักอยู่ใกล้ๆ นั้น Public Enemies (2009)
[ GUNFIRE AND AGENTS SCREAMING NEARBY ][ GUNFIRE AND AGENTS SCREAMING NEARBYNinja Assassin (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nearbyBaskets are being made nearby.
nearbyHe pulled the wounded soldier to the nearby bush.
nearbyHe turned to a tall woman nearby.
nearbyIf you frequently spit-up blood you should call an ambulance or have a nearby physician make a house call.
nearbyI had a bowl of noodles at a street nearby.
nearbyI make it a rule to take a walk around the nearby pond in the evening.
nearbyIs there a nearby branch of a Japanese bank?
nearbyIt was fortunate that he was taken to a nearby hospital right away after the accident.
nearbyI wish to know a landmark nearby so I can find my way there.
nearbyMy father often goes fishing in the river nearby.
nearbyResearchers at the Gorilla Foundation have to spell out words like c-a-n-d-y and g-u-m when Koko is nearby.
nearbyThe farmer that lived nearby came to investigate.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้างเคียง[ADJ] adjacent, See also: nearby, adjoining, close, near, next, Syn. ข้างๆ, ใกล้กัน, Example: ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพักในห้องข้างเคียงกับห้องของท่านรองผู้ว่าฯ, Thai definition: ที่อยู่ชิดกัน, ที่อยู่ใกล้กันโดยไม่มีสิ่งอื่นคั่น
ใกล้เคียง[ADJ] nearby, See also: close, adjoining, adjacent, neighboring, Syn. ใกล้ชิด, ใกล้, ประชิด, ชิด, Ant. ไกล, Example: วัดเป็นสถานที่รวมของคนในหมู่บ้านและตำบลใกล้เคียง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชิด[X] (chit) EN: close ; near ; nearby ; touching   FR: près de ; proche ; voisin ; contre ; auprès de ; contigu ; tout près ; très proche
ข้างเคียง[adj.] (khāngkhīeng) EN: adjacent ; nearby ; adjoining ; close ; near ; next ; beside   FR: adjacent ; proche ; voisin
ใกล้[prep.] (klai) EN: near ; by ; nearby ; next to   FR: à côté de ; près de ; proche de ; à proximité de
ใกล้เคียง[adj.] (klaikhīeng) EN: nearby ; close ; adjoining ; adjacent ; neighbouring ; in the vicinity   FR: voisin ; proche ; avoisinant
ใกล้ ๆ[adv.] (klai-klai) EN: nearby ; near   FR: tout près ; à portée ; aux alentours de

CMU English Pronouncing Dictionary
NEARBY    N IH1 R B AY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nearby    (j) (n i@1 b ai)

Japanese-English: EDICT Dictionary
遠交近攻[えんこうきんこう, enkoukinkou] (n) policy of cultivating distant countries while working to conquer those nearby [Add to Longdo]
外山[とやま, toyama] (n) nearby mountain; mountain near a human settlement [Add to Longdo]
間近(P);真近(iK)[まぢか, madika] (adj-na,n-adv,n) proximity; nearness; soon; nearby; (P) [Add to Longdo]
期近物[きぢかもの, kidikamono] (n) (1) current delivery; near delivery; new delivery; (2) nearby futures contract [Add to Longdo]
急火[きゅうか;きゅうび, kyuuka ; kyuubi] (n) sudden fire; nearby fire [Add to Longdo]
近間[ちかま, chikama] (n) proximity; nearby [Add to Longdo]
近場[ちかば, chikaba] (n) nearby place [Add to Longdo]
最寄り(P);最寄(io)[もより, moyori] (n,adj-no) nearest; neighbouring; neighboring; nearby; (P) [Add to Longdo]
瀬取り船;瀬取船[せどりぶね, sedoribune] (n) small boat used for unloading goods from a large boat anchored nearby [Add to Longdo]
側近く[そばちかく, sobachikaku] (n) nearby [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
四旁[sì páng, ㄙˋ ㄆㄤˊ, ] nearby regions [Add to Longdo]
四近[sì jìn, ㄙˋ ㄐㄧㄣˋ, ] nearby [Add to Longdo]
在附近[zài fù jìn, ㄗㄞˋ ㄈㄨˋ ㄐㄧㄣˋ, ] nearby [Add to Longdo]
就近[jiù jìn, ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧㄣˋ, ] nearby; in a close neighborhood [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 nearby \nearby\ a. & adv.
   situated near; as, the nearby towns. Opposite of {far away}.
   [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nearby
   adv 1: not far away in relative terms; "she works nearby"; "the
       planets orbiting nearby are Venus and Mars"
   adj 1: close at hand; "the nearby towns"; "concentrated his
       study on the nearby planet Venus"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top