ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nauseous

N AO1 SH AH0 S   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nauseous-, *nauseous*, nauseou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nauseous[ADJ] ซึ่งรู้สึกคลื่นไส้, See also: คลื่นเหียน, Syn. loathsome, noisome, offensive
nauseously[ADV] น่าคลื่นไส้, See also: น่าขยะแขยง
nauseousness[N] ความน่าขยะแขยง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nauseous(นอ'เช ิส,-ซีเอิส) adj. ซึ่งทำให้คลื่นเหียน, See also: nauseousness n., Syn. sickening

English-Thai: Nontri Dictionary
nauseous(adj) เป็นที่สะอิดสะเอียน,น่ารังเกียจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nauseous-คลื่นไส้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Do you feel nauseous at all?รู้สึกคลื่นไส้รึเปล่า? Mean Girls (2004)
She is not happy unless everyone around her is panicked, nauseous or suicidal.หล่อนจะไม่มีความสสุขจนกว่าทุกคน จะประสาทเสีย เป็นลม หรือฆ่าตัวตาย The Devil Wears Prada (2006)
You've been nauseous all day from the chemo.แกอ้วกมาทั้งวันเพราะทำคีโม Now You Know (2007)
If your headache gets worse or you start to feel even a little nauseous you got to let me know.ถ้าคุณปวดหัวอย่างรุนแรง หรือว่าเริ่มรู้สึกคลื่นเหียนนิดๆ คุณต้องบอกให้ผมรู้นะ Veritas (2008)
You make me more nauseous than my chemo.- หยุดบ่นซะทีเถอะ You Don't Know Jack (2010)
Well, the only place I'm not nauseous is here.ที่นี้เป็นที่แห่งเดียว ที่ฉันไม่รู้สึกคลื่นไส้ The Couple in the Cave (2010)
I envy you for feeling nauseous and dizzy.ดีจังนะ คลื่นไส้วิงเวียน Episode #1.14 (2010)
I don't feel nauseous or dizzy anymore.ไม่ป่วยแล้ว และก็ไม่เวียนหัวอีกแล้วด้วย Episode #1.14 (2010)
I tried, but he gets nauseous just talking about it.ช่วยแล้ว แต่เขารู้สึกคลื่นไส้ตอนพูดถึงเรื่องนั้น Blind Dates (2011)
And nauseous and dizzy.และก็คลื่นไส้ และก็วิงเวียน Rubber Man (2011)
It makes you just feel nauseous if you drink alcohol.มันจะทำให้คุณคลื่นไส้ ถ้าคุณดื่มเหล้า All That Remains (2013)
I feel nauseous and like I'm starving at the same time, and everything smells like rotting meat.ฉันรู้สึกคลื่นไส้และเหมือนจะหิวในเวลาเดียวกัน และทุกอย่างที่มีกลิ่นเหมือนเนื้อเน่า Clip Show (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหียน[v.] (hīen) EN: feel nauseous ; feel sick ; be affected with nausea ; be nauseated ; feel like vomiting   FR: avoir des nausées ; se sentir nauséeux
ขยะแขยง[adj.] (khayakhayaēng) EN: sickening ; disgusting ; nauseous   
ปฏิกูล[adj.] (patikūn) EN: offensive ; foul ; dirty ; disgusting ; nauseous   FR: dégoûtant ; répugnant ; nauséabond ; écoeurant
สะอิดสะเอียน[v.] (sa-it sa-īen) EN: abhor ; regard with disgust ; be repelled ; have a feeling of revulsion ; be disgusted ; feel nauseous   FR: répugner ; être dégoûté ; considérer avec dégoût ; abhorrer

CMU English Pronouncing Dictionary
NAUSEOUS N AO1 SH AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nauseous (j) nˈɔːsɪəʳs (n oo1 s i@ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nauseous \Nau"seous\ (?; 277), a. [L. nauseosus.]
   1. Causing, or fitted to cause, nausea; sickening; loathsome;
    disgusting; exciting abhorrence; as, a nauseous drug or
    medicine.
    [1913 Webster]
 
   2. Feeling nausea; as, nauseous from the effects of
    chemotherapy.
    [PJC] -- {Nau"seous*ly}, adv. -- {Nau"seous*ness}, n.
    [1913 Webster]
 
       The nauseousness of such company disgusts a
       reasonable man.            --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nauseous
   adj 1: causing or able to cause nausea; "a nauseating smell";
       "nauseous offal"; "a sickening stench" [syn:
       {nauseating}, {nauseous}, {noisome}, {queasy},
       {loathsome}, {offensive}, {sickening}, {vile}]
   2: feeling nausea; feeling about to vomit [syn: {nauseated},
     {nauseous}, {queasy}, {sick}, {sickish}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top