ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nachdenken

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nachdenken-, *nachdenken*
German-Thai: Longdo Dictionary
nachdenken(vi) |dachte nach, hat nachgedacht| (über etw.) คิดพิจารณา, See also: überlegen
nachdenken(vi) |denkt nach, dachte nach, hat nachgedacht, über + jmdn./etw.(A)| คิดใคร่ครวญ เช่น Ich habe damals viel über die Abenteuer des Gebirges nachgedacht. ตอนนั้นฉันคิดเรื่องเกี่ยวกับการผจญภัยตามเทือกเขาซะมากมาย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nachdenken {n}cogitation [Add to Longdo]
Nachdenken {n}; Überlegung {f} | bei näherem Nachdenkenthought | on second thought [Add to Longdo]
nachdenken (über) | nachdenkend | nachgedacht | er/sie denkt nach | ich/er/sie dachte nach | er/sie hat/hatte nachgedacht | laut nachdenkento think {thought; thought} (about) | thinking about | thought about | he/she thinks | I/he/she thought | he/she has/had thought | to think aloud; to think out loud [Add to Longdo]
nachdenken | nachdenkendto cogitate | cogitating [Add to Longdo]
nachdenken | nachdenkendto meditate | meditating [Add to Longdo]
nachdenken; grübeln über; sich durch den Kopf gehen lassento mull over [Add to Longdo]
nachdenken (über)to dwell {dwelt; dwelt} (on) [Add to Longdo]
nachdenken überto noodle over [slang] [Add to Longdo]
nachdenkenddeliberating [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  nachdenken /naːxdɛŋkən/
   to cogitate; to meditate; to mull over; to think about

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top