ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

menace

M EH1 N AH0 S   
59 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -menace-, *menace*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
menace[N] ภัยอันตราย, See also: อันตราย, ภัย, สิ่งที่เป็นอันตราย, Syn. hazard, risk, danger, Ant. protection, safty
menace[VT] คุกคาม, See also: ทำให้ตกอยู่ในอันตราย, ขู่เข็ญ, ข่มขู่, Syn. endanger, imperil, Ant. protect, safeguard

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
menace(เมน'นิสฺ) n. สิ่งที่คุกคาม,การคุกคาม,อันตราย,ภยันตราย. v. คุกคาม,ขู่,เป็นภัย,เป็นอันตราย., See also: menacer n. menacingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
menace(n) การขู่,ห้วงอันตราย,ภัยอันตราย,การคุกคาม
menace(vt) ขู่,เป็นอันตราย,คุกคาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
menaces, demand withเรียกร้องโดยข่มขู่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's no secret that children from slums are potential menaces to society. I think...มันเป็นความลับที่เด็กจากสลัมเป็น menaces ศักยภาพในสังคมไม่มี ผมคิดว่า ... 12 Angry Men (1957)
He's a menace to everything in the air. Yes, birds, too.เขาเป็นภัยต่อทุกอย่างในอากาศ ใช่แล้ว นกด้วย Airplane! (1980)
I have never met such ill-mannered menaces like you twoขั้นไม่เคยเจอใครมารยาทแย่เท่านี้ อย่างแกสองคนเลย A Tale of Two Sisters (2003)
My primary directive is to protect the students of this institution... and all, indeed all mankind... from the menace that is another Stifler.เจตนาที่ผมตั้งไว้ อย่างแรกคือปกป้องนักศึกษาของสถาบัน และทั้งหมดนี้ แท้จริงแล้วผมใจดีมากนะ สำหรับสิ่งแย่ๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณ สตีฟเลอร์ตัวแสบ American Pie Presents: Band Camp (2005)
The Jedi Council sends Master Plo Koon to hunt down the menace before it strikes again.สภาเจไดส่งอาจารย์โพล คูน ไปยับยั้งภัยนี้ ก่อนที่การจู่โจมจะเกิดขึ้นอีกครั้ง Rising Malevolence (2008)
Thus ends a sad villain's story- about an evil menace that failed to register in public memory- simply because it appeared just a little too late in time-แกคิดผิดนะสิ! -และแล้วเรื่องของสองคู่หูอันตราย... - Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
You don't seem like a public menace to me. Take this.คุณดูไม่เหมือนผู้ร้ายสำหรับฉัน นี่ค่ะ Up (2009)
And yet the menace of the yearsและยังคงมีภัยคุกคามมาแรมปี.. Invictus (2009)
What menace have you brought to our village now, Jedi?ดูซิว่าพวกเจ้าได้นำภัยอะไร มาสู่หมู่บ้านของเรา เจได? Defenders of Peace (2009)
Without a license to kill, you are a menace to society.ไม่มีใบอนุญาตให้ฆ่า นายคุกคามสังคมนะเนี่ย Chuck Versus the Final Exam (2010)
He's a menace around here -- ass-full of drunk-and-disorderlies and mail fraud.เขาเป็นตัวคุกคามแถวนี้-- ไอ้ขี้เมาซกมก และจดหมายต้มตุ๋น Dead Men Don't Wear Plaid (2010)
And as the years passed, the few surviving priests faded into obscurity like the vampire menace before them.หลายปีผ่านมา เหล่าพรีสท์ที่ยังเหลือรอด ได้แยกตัวออกมาและเลือนหายไปจากความทรงจำ มารวมกลุ่มกันเหมือนกับเหล่าแวมไพร์ Priest (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
menaceA strange man menaced her with a knife.
menaceGulf nations are constantly menaced by war.
menaceThis kind of bomb is a serious menace to the whole race.
menaceThree men menaced him with knives.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำขู่[N] threat, See also: menace, Example: ประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นการยื่นคำขาดหรือคำขู่ของทหาร
คุกคาม[V] threaten, See also: menace, browbeat, intimidate, bully, cow, frighten, Syn. ขู่, กดขี่, ข่มเหง, Ant. ปลอบขวัญ, Example: เขาจ้างนักเลงไว้คุกคามบุคคลที่ขัดขวางแผนการหรือผลประโยชน์ของตน, Thai definition: แสดงอำนาจด้วยกิริยาหรือวาจาให้หวาดกลัว, ทำให้หวาดกลัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาปืนขู่[v. exp.] (ao peūn khū) FR: menacer d'une arme
จี้[v.] (jī) EN: hijack ; kidnap ; intimidate ; threaten   FR: détourner ; kidnapper ; intimider ; menacer ; braquer (fam.)
จดหมายขู่[n. exp.] (jotmāi khū) EN: threatening letter   FR: lettre de menace [f]
จดหมายขู่ฆ่า[n. exp.] (jotmāi khū khā) FR: lettre de menace de mort [f]
การข่มขู่[n.] (kān khomkhū) EN: threat ; duress   FR: menace [f]
การขู่[n.] (kān khū) EN: threat   FR: menace [f]
การคุกคาม[n.] (kān khukkhām) EN: menace ; threat ; intimidation ; peril   
ข่มขู่[v.] (khomkhū) EN: threaten ; bully ; intimidate ; terrorize ; menace   FR: menacer ; intimider
ขู่[v.] (khū) EN: browbeat ; bully ; threaten ; intimidate ; menace ; terrorize   FR: intimider ; menacer
คุกคาม[v.] (khukkhām) EN: threaten ; menace ; browbeat ; intimidate ; bully ; cow ; frighten   FR: menacer ; intimider ; inquiéter

CMU English Pronouncing Dictionary
MENACE M EH1 N AH0 S
MENACE M EH1 N IH0 S
MENACED M EH1 N AH0 S T
MENACED M EH1 N IH0 S T
MENACES M EH1 N AH0 S IH0 Z
MENACES M EH1 N IH0 S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
menace (v) mˈɛnəs (m e1 n @ s)
menaced (v) mˈɛnəst (m e1 n @ s t)
menaces (v) mˈɛnəsɪz (m e1 n @ s i z)

French-Thai: Longdo Dictionary
lettre de menaces(n) |f| จดหมายขมขู่

Japanese-English: EDICT Dictionary
威嚇[いかく, ikaku] (n) (1) menace; threat; intimidation; (vs) (2) to threaten; to intimidate; (P) [Add to Longdo]
威迫[いはく, ihaku] (n,vs) menace; threat; intimidation [Add to Longdo]
嚇す[かくす, kakusu] (v5s,vt) (arch) to threaten; to menace [Add to Longdo]
脅かす(P);嚇かす;威かす[おどかす, odokasu] (v5s,vt) (1) (See 脅かす・おびやかす) to threaten; to menace; (2) to startle; to surprise; (P) [Add to Longdo]
脅す(P);威す;嚇す[おどす, odosu] (v5s,vt) (See 脅かす・おどかす) to threaten; to menace; (P) [Add to Longdo]
脅威[きょうい, kyoui] (n,vs) threat; menace; (P) [Add to Longdo]
脅喝[きょうかつ, kyoukatsu] (n,vs) threat; intimidation; menace [Add to Longdo]
脅迫[きょうはく, kyouhaku] (n,vs) threat; menace; coercion; terrorism; (P) [Add to Longdo]
[てき, teki] (n) (1) opponent; rival; adversary; (2) menace; danger; threat; enemy; (P) [Add to Longdo]
猛威[もうい, moui] (n) fury; power; menace; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Menace \Men"ace\, v. i.
   To act in threatening manner; to wear a threatening aspect.
   [1913 Webster]
 
      Who ever knew the heavens menace so?   --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Menace \Men"ace\ (m[e^]n"[asl]s; 48), n. [F., fr. L. minaciae
   threats, menaces, fr. minax, -acis, projecting, threatening,
   minae projecting points or pinnacles, threats. Cf.
   {Amenable}, {Demean}, {Imminent}, {Minatory}.]
   The show of an intention to inflict evil; a threat or
   threatening; indication of a probable evil or catastrophe to
   come.
   [1913 Webster]
 
      His (the pope's) commands, his rebukes, his menaces.
                          --Milman.
   [1913 Webster]
 
      The dark menace of the distant war.   --Dryden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Menace \Men"ace\ (m[e^]n"[asl]s; 48), v. t. [imp. & p. p.
   {Menaced} ([=a]st); p. pr. & vb. n. {Menacing}.] [OF.
   menacier, F. menacer. See {Menace}, n.]
   1. To express or show an intention to inflict, or to hold out
    a prospect of inflicting, evil or injury upon; to
    threaten; -- usually followed by with before the harm
    threatened; as, to menace a country with war.
    [1913 Webster]
 
       My master . . . did menace me with death. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To threaten, as an evil to be inflicted.
    [1913 Webster]
 
       By oath he menaced
       Revenge upon the cardinal.      --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 menace
   n 1: something that is a source of danger; "earthquakes are a
      constant threat in Japan" [syn: {menace}, {threat}]
   2: a threat or the act of threatening; "he spoke with desperate
     menace"
   v 1: pose a threat to; present a danger to; "The pollution is
      endangering the crops" [syn: {endanger}, {jeopardize},
      {jeopardise}, {menace}, {threaten}, {imperil}, {peril}]
   2: express a threat either by an utterance or a gesture; "he
     menaced the bank manager with a stick"
   3: act in a threatening manner; "A menacing person"

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 menace /mənas/ 
  menace; threat

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top