ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

manta

M AE1 N T AH0   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -manta-, *manta*
Possible hiragana form: まんた
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
manta(แมน'ทะ) n. เสื้อคลุม,ผ้าห่ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mantal spine; genial tubercleปุ่มกระดูกแนวประสานคาง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Manta birostrisกระเบนราหู [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Manta Station, do you read me?ศูนย์แมนต้า คุณได้ยินผมมั๊ย Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
Manta leader to Manta team, impact in ten seconds.จากผู้นำฝูงถึงทีมแมนต้า เตรียมรับแรงกระแทกใน 10 วินาที Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
Manta leader to Manta team, arm cluster torpedoes and stick close to element formation.จากผู้นำฝูงถึงทีมแมนต้า เตรียมการปล่อยตอร์ปิโด เล็งเป้าหมายในรูปแบบรวมศูนย์ Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
Come in, Manta station. Do you read me?ตอบด้วย เรียกศูนย์แมนต้า คุณได้ยินผมมั๊ย Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
A manta ray learns to navigate the convoluted web of ocean currents.ปลากระเบนเรียนรู้ที่จะนำทาง เว็บที่ซับซ้อนของกระแสน้ำใน มหาสมุทร Is There Life After Death? (2011)
Those low frequencies, with that set of overtones can only be created by the vocal tract of one UnderFae ... a Manta.คลื่นความถี่ต่ำกับเสียงดังแบบนั้น มาจากเฟชั้นต่ำได้อย่างเดียว แมนต้า Faes Wide Shut (2013)
I was right. We're listening to the mating sounds of a Manta. Duh.จริงๆ ด้วย นั่นเป็นเสียงหาคู่ ของแมนต้า เป็นเฟชั้นต่ำที่มีสองเพศ Faes Wide Shut (2013)
But I found a solution. I mated with a Manta.จนฉันเจอทางออก ฉันจับคู่กับแมนต้า Faes Wide Shut (2013)
The Manta simply shriveled up and died.แมนต้าก็หนาวตายไปเอง Faes Wide Shut (2013)
The gentleman I usually contract with is unavailable -- stung by a Manta Ray off the barrier reef in Belize.คนที่ผมเคยติดต่อด้วย ไม่สามารถรับงานได้ตอนนี้ เขาถูกเล่นงานที่บริเวณแนวปะการังเบลิส โดยฝีมือของแมนต้า เรย์ Wujing (No. 84) (2013)
Usually Mantari in origin.ǹҡҨҡǹҧ s'vn makmajak s'vnhag n' The Children (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนเจียระไนเพชรพลอย[n. exp.] (khon jīaranai phetphløi) EN: gemcutter ; lapidary   FR: tailleur de pierres [m] ; diamantaire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MANTA    M AE1 N T AH0

Japanese-English: EDICT Dictionary
コマンタレブー[, komantarebu-] (exp) Comment allez-vous? (fre [Add to Longdo]
円満退職[えんまんたいしょく, enmantaishoku] (n,vs) amicable resignation (retirement); resigning (retiring) from one's job of one's free will [Add to Longdo]
観普賢経[かんふげんぎょう;かんふげんきょう, kanfugengyou ; kanfugenkyou] (n) Samantabhadra Contemplation Sutra [Add to Longdo]
鬼糸巻エイ[おにいとまきエイ, oniitomaki ei] (n) manta ray; Manta birostris [Add to Longdo]
五大明王[ごだいみょうおう, godaimyouou] (n) {Buddh} five great wisdom kings (Acala, Kundali, Trilokavijaya, Vajrayaksa, Yamantaka) [Add to Longdo]
自慢たらしい[じまんたらしい, jimantarashii] (adj-i) boastful [Add to Longdo]
大威徳明王[だいいとくみょうおう, daiitokumyouou] (n) {Buddh} Yamantaka Vidya-raja; conqueror of Death [Add to Longdo]
八大明王[はちだいみょうおう, hachidaimyouou] (n) {Buddh} (See 五大明王) eight great wisdom kings (Acala, Kundali, Mezu, Munosho, Trilokavijaya, Ucchusma, Vajrayaksa, Yamantaka) [Add to Longdo]
普賢[ふげん, fugen] (n) Samantabhadra (bodhisattva); Universal Compassion; (P) [Add to Longdo]
普賢延命菩薩[ふげんえんめいぼさつ, fugen'enmeibosatsu] (n) {Buddh} (See 普賢菩薩) image of the Samantabhadra of long life (with either two or twenty arms, usu. on a white elephant) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Manta \Man"ta\, n. [From the native name.] (Zool.)
   The {manta ray}. See also {Cephaloptera} and {Sea devil}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 manta ray \manta ray\ n.
   An extremely large pelagic tropical ray of the family
   {Mobulidae}, that feeds on plankton and small fishes. It is
   usually harmless but its size (up to 20 feet across and up to
   a ton in weight) make it dangerous if harpooned. Called also
   {manta}, {sea devil} and {devilfish}. See also {Cephaloptera}
   and {Sea devil}.
   [WordNet 1.5 +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cephaloptera \Ceph`a*lop"te*ra\
   (s[e^]f`[.a]*l[o^]p"t[-e]*r[.a]), n. [NL., fr. Gr. kefalh`
   head + ptero`n wing.] (Zool.)
   One of the generic names of the gigantic ray ({Manta
   birostris}) of the family {Mobulidae}, known as {devilfish},
   {sea devil}, {manta} and {manta ray}. It is common on the
   coasts of South Carolina, Florida, and farther south, and is
   sometimes found as far north as New York Bay. Some of them
   grow to enormous size, becoming twenty feet of more across
   the body, and weighing more than a ton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 manta
   n 1: a blanket that is used as a cloak or shawl
   2: extremely large pelagic tropical ray that feeds on plankton
     and small fishes; usually harmless but its size make it
     dangerous if harpooned [syn: {manta}, {manta ray},
     {devilfish}]

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 manta
  blanket(litkovrilo)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top