Search result for

mainstream

M EY1 N S T R IY2 M   
Languages
Language




ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mainstream-, *mainstream*
Some results are hidden.
configure
Language




English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mainstream(เมน'สทรีม) n. ทางสำคัญ, ทางหลัก, แนวโน้มที่สำคัญ, แม่น้ำที่มีสาขา

English-Thai: Nontri Dictionary
mainstream(n) ทางสำคัญ, ทางหลัก, หลักสำคัญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mainstreamกระแสหลัก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mainstreaming in educationการเรียนร่วม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We just wanna be part of mainstream society.เราอยากมีชีวิตปกติแบบคนอื่นๆบ้าง Strange Love (2008)
Well, Carla Peretti is the one victim who had a mainstream lifeคาร์ลา เพอเร็ตติ เป็นเหยื่อเพียงคนเดียว\ ที่มีชีวิตที่เป็นหลักแหล่ง Art Imitates Life (2008)
- Mainstream media sack.- สื่อหลัก กระแสลวง Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
I'm willing to try some more mainstream feminine stuff.ฉันก็อยากจะทำอะไรที่ผู้หญิงปกติเขากันทำมั่ง Football, Feminism and You (2009)
* We're gonna fly to screw each morning * * we're gonna smile the entire time * * we're gonna be more happy * * we're gonna finally be fine * * we're gonna get more calm and normal * * we're gonna fix our state of mind * * we're gonna be less crazy * * we're gonna finally be fine * * we're gonna stand holding hands in a brand new land * * far away from the borderline * * we're gonna seem like a mainstream dream * * and be appealing to all mankind * * we're gonna have more fun and be less weird * * than the first two years combined * * and we're gonna live forever *เจฟ Biology 101 (2011)
I'm now showing dozens of entries from blog sites to mainstream press.มีข้อความจากบล็อก และเว็ปไซด์อื่นเป็นโหลๆ Backstopped (2011)
Are we still looking for a rep in Mainstream Media?เรายังคงมองหา คนที่จะมาเป็นตัวแทนในสื่อหลักอยู่ใช่มั้ย? There Will Be Blood (2012)
Mainstream is a global problem, of course, but we have to start dismantling it locally.กระแสหลักเป็นปัญหาทั่วโลก, แน่นอน แต่เราต้องเริ่มกำจัดมันทีละน้อย Somebody That I Used to Know (2012)
This is when non-native speakers use phrases from the mainstream language in a broken manner, often resulting in an overly literal... translation of the meaning.นี่คือเมื่อคนที่ไม่มีภาษาใช้ ใช้ประโยค จากภาษาหลักภาษานึงในแบบไม่เป็นทางการนัก ส่วนใหญ่จะให้เป็นที่เข้าใจกันได้ทั่วไป Broken (2013)
This is when non-native speakers use phrases from the mainstream language in a broken manner, usually resulting in a overly literal translation.นี่คือเมื่อคนที่ไม่มีภาษาใช้ ใช้ประโยคจากภาษาหลักภาษานึง ในแบบไม่เป็นทางการนัก Broken (2013)
Mainstream acceptance and success, for once.เป็นที่นิยมสักครั้ง แล้วก็ประบความสำเร็จสักครั้ง A Katy or a Gaga (2013)
And my favorite artists are mainstream singer-songwriters, like Carrie Underwood, Bruno Mars and Katy Perry.และศิลปินคนโปรดของฉัน เป็นบุคคลสำคัญ เป็นนักแต่งเพลง เหมือนกับ Carrie Underwood, Bruno Mars และ Katy Perry A Katy or a Gaga (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mainstreamOutside the mainstream of orthodox Judaism the apocalyptic books were more successful with certain movements.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MAINSTREAM M EY1 N S T R IY2 M
MAINSTREAMING M EY1 N S T R IY2 M IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mainstream (n) mˈɛɪnstriːm (m ei1 n s t r ii m)

Japanese-English: EDICT Dictionary
主流[しゅりゅう, shuryuu] (n, adj-no) (1) mainline; mainstream; (2) main current (stream); (P) [Add to Longdo]
反主流[はんしゅりゅう, hanshuryuu] (n, adj-no) anti-mainstream; fringe [Add to Longdo]
反主流派[はんしゅりゅうは, hanshuryuuha] (n) anti-mainstream faction; fringe group; dissident group [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
主流[しゅりゅう, shuryuu] mainline (a-no), mainstream [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 mainstream \main"stream`\ n.
   The prevailing opinion or practise; as, the doctor avoided
   using therapies outside the mainstream of modern medical
   practice.
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 mainstream \main"stream`\ v. t. (Education)
   TO place (a student) in regular school classes; -- used
   especially of mentally or physically handicapped children.
   [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mainstream
   n 1: the prevailing current of thought; "his thinking was in the
      American mainstream"

add this word


You know the meaning of this word? click [add this word] to add this word to our database with its meaning, to impart your knowledge for the general benefit


Are you satisfied with the result?



Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top