ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

magistracy

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -magistracy-, *magistracy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
magistracy[N] ตำแหน่ง, See also: อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ปกครอง, Syn. magistrate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
magistracy(แมจ'จิสทราซี) n. ตำแหน่งหรืออำนาจหน้าที่ของพนักงานปกครองหรือผู้พิพากษา,กลุ่มผู้พิพากษา,กลุ่มพนักงานปกครอง.

English-Thai: Nontri Dictionary
magistracy(n) คณะเจ้าหน้าที่,คณะผู้พิพากษา,กลุ่มพนักงานปกครอง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
magistracy    (n) mˈæʤɪstrəsiː (m a1 jh i s t r @ s ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Richteramt {n} | Richterämter {pl}magistracy | magistracies [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Magistracy \Mag"is*tra*cy\, n.; pl. {Magistracies}. [From
   {Magistrate}.]
   1. The office or dignity of a magistrate. --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   2. The collective body of magistrates.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 magistracy
   n 1: the position of magistrate [syn: {magistracy},
      {magistrature}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top