ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

low-key

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -low-key-, *low-key*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
low-key[ADJ] เข้มข้นน้อย, See also: น้อยไป, น้อย, Syn. low-keyed
low-keyed[ADJ] เข้มข้นน้อย, See also: น้อยไป, น้อย, Syn. low-key

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah, look, we just gotta keep this low-key, okay?ฟังดีๆนะ ทำกันให้เงียบๆ เข้าใจไหม? แล้วนายจะทำอะไร? The Girl Next Door (2004)
Probably best to keep it low-key around here.อยู่ในนี้น่ะ ทำเฉยไว้น่าจะดีที่สุด Numb (2007)
maybe you should keep the party low-key.นายควรจะทำงานนี้ให้มันน้อยๆ หน่อย Go Your Own Way (2008)
We have an agreement to keep it low-key.เราตกลงกันว่าจะเก็บเรื่องไว้เป็นความลับ Interpretive Dance (2010)
♪ Trying to get a lil' V-I, keep it down on the low-key#กำลังจะลองแบบวี-ไอ ร้องเสียงต่ำๆเข้าไว้# New York (2011)
It'll be low-key. Like, pizza, music. Sound like fun?พิซซ่า ดนตรี ดูหนาสนุก คุณจะมามั้ย The Princesses and the Frog (2011)
What are you talking about? I told you to have a nice, relaxed, low-key night.ฉันบอกเธอว่าให้จัดแบบสบายๆ ไม่ต้องฟู่ฟ่า The Princesses and the Frog (2011)
We're going to do a low-key Halloween thing, like hand out candy to trick-or-treaters and watch some movies.เราจะทำ กิจกรรมแบบฮาโลวีน อย่างแจกลูกอม เล่นหลอกหรือเลี้ยง และดูหนังกัน Masked (2011)
Well, how about just a low-key evening with your girlfriends?งั้นก็ทานมื้อค่ำกับ เพื่อนของลูกเอาไหม? Heartbreak Hotel (2011)
Well, why don't we do something low-key?งั้นทำไมเราไม่หาอะไรที่มันดูน้อยๆหน่อยละ Duress (2012)
Danny, call Kono, have her pick Mary up from the TSA's custody, and drop her in my office, but tell her I want it done low-key.แดนนี่ โทร.หาโคโน่ให้เธอไปรับแมรี่ จากการคุมตัวของทีเอสเอ แล้วพาเธอไปไว้ที่ออฟฟิศของฉัน แต่บอกให้ทำแบบเงียบๆ Kalele (2012)
It was a pretty low-key night.มันเป็นคืนที่ง่ายๆ สบายๆ It Happened 'That Night' (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
low-keyThe performance was low-keyed.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
low-keyed    (j) lˈou-kˈiːd (l ou1 - k ii1 d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ローキー[, ro-ki-] (n) low-key [Add to Longdo]
控えめ;控え目;控目[ひかえめ, hikaeme] (adj-na,n,adj-no) moderate; reserved; conservative; humble; mild-mannered; self-effacing; unassuming; well-behaved; low-key; temperate; in small quantities [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 low-key \low-key\ low-keyed \low-keyed\adj.
   restrained in style or quality; not flashy or intense;
   understated; as, a little masterpiece of low-keyed eloquence.
 
   Syn: subdued.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 low-key
   adj 1: restrained in style or quality; "a little masterpiece of
       low-keyed eloquence" [syn: {low-key}, {low-keyed},
       {subdued}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top