ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lourd

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lourd-, *lourd*, lour
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารหนัก[n. exp.] (āhān nak) EN: heavy meal   FR: repas lourd [m]
โชเฟอร์สิบล้อ =โชเฟอร์ 10 ล้อ[n. exp.] (chōfoē sip lø) FR: chauffeur de poids lourd [m]
หอยกาบ[n. exp.] (høi kāp) EN: mussel   FR: palourde [f] ; clovisse [f] (rég.) ; clam [m]
กาบ[n.] (kāp) EN: shell   FR: palourde [f] ; clam [m]
ความหนัก[n.] (khwām nak) FR: lourdeur [f] ; pesanteur [f]
ความหนักขึ้น[n. exp.] (khwām nak kheun) FR: alourdissement [m]
โลหะหนัก[n. exp.] (lōha nak) EN: heavy metal   FR: métal lourd [m]
หนัก[adj.] (nak) EN: heavy ; burdensome ; important ; weighty ; toilsome ; hard   FR: lourd ; pesant ; alourdi ; dur
หนักขึ้น[v.] (nakkheun) FR: s'alourdir ; s'aggraver
งานหนัก[n. exp.] (ngān nak) EN: hard work ; heavy work ; hard labour ; heavy labour ; drudgery   FR: travail pénible [m] ; tâche pénible [f] ; labeur [m] (litt.) ; lourde besogne [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LOURDES L AO1 R D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Lourdes (n) lˈuːrədz (l uu1 r @ d z)

French-Thai: Longdo Dictionary
lourd(adj) หนัก เช่น L'utilisation des bâtons n'est pas nécessaire car la poussée est moins forte qu'avec un sac lourd au dos., See also: S. lourde, A. léger, légère ,
chauffeur de poids lourd(n) คนขับรถบรรทุก

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  lourd /luʀ/ 
   burdensome; heavy; onerous

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top