ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

likeable

L AY1 K AH0 B AH0 L   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -likeable-, *likeable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
likeable[ADJ] น่าพอใจ, See also: น่าชื่นชอบ, Syn. likable, pleasant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
likeable(ไล'คะเบิล) adj. น่ารัก,น่าชื่นชอบ., See also: likableness n. ความน่ารัก,ความน่าชื่นชอบ. likebility n. ความน่ารัก,ความน่าชื่นชอบ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's a likeable boy, Merlin.เขาเป็นคนที่น่าคบหา เมอร์ลิน The Disir (2012)
It just means the more others like you, the more likeable you can make others.ยิ่งเค้าชอบเราเท่าไหร่ ก็ทำให้เค้าเป็นที่ชื่นชอบขึ้นเท่านั้น App Development and Condiments (2014)
I was visualizing ways of turning the most hated agrochemical company in the world into the most likeable miracle pig-rearing company.ฉันนึกภาพวิธีการต่างๆ ที่จะเปลี่ยน บริษัทสารเคมีเกษตรที่คนเกลียดที่สุด ให้เป็นบริษัทเลี้ยงหมูมหัศจรรย์ ที่คนชอบที่สุด Okja (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าคบหา[ADJ] likable, See also: likeable, agreeable and attractive, enjoyable, Syn. น่าคบ, Example: เขาเป็นคนเฉลียวฉลาดน่าคบหาแต่ทว่าดูจะชอบสนุกมากกว่าชอบทำงาน
น่าคบหา[ADJ] likable, See also: likeable, agreeable and attractive, enjoyable, Syn. น่าคบ, Example: เขาเป็นคนเฉลียวฉลาดน่าคบหาแต่ทว่าดูจะชอบสนุกมากกว่าชอบทำงาน
น่าคบหา[ADJ] likable, See also: likeable, agreeable and attractive, enjoyable, Syn. น่าคบ, Example: เขาเป็นคนเฉลียวฉลาดน่าคบหาแต่ทว่าดูจะชอบสนุกมากกว่าชอบทำงาน

CMU English Pronouncing Dictionary
LIKEABLE L AY1 K AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
likeable (j) lˈaɪkəbl (l ai1 k @ b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
好ましい[このましい, konomashii] (adj-i) nice; likeable; desirable; (P) [Add to Longdo]
大嫌い[だいきらい, daikirai] (adj-na,n) very dislikeable; hate, loathe, abhor; (P) [Add to Longdo]
大好き[だいすき, daisuki] (adj-na,n) loveable; very likeable; like very much; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Likeable \Like"a*ble\ (l[imac]k"[.a]*b'l), a.
   See {Likable.}
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 likeable
   adj 1: (of characters in literature or drama) evoking empathic
       or sympathetic feelings; "the sympathetic characters in
       the play" [syn: {sympathetic}, {appealing}, {likeable},
       {likable}] [ant: {unappealing}, {unlikable},
       {unlikeable}, {unsympathetic}]
   2: easy to like; agreeable; "an attractive and likable young
     man" [syn: {likable}, {likeable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top