ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

leonine

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -leonine-, *leonine*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
leonine(ลี'อะไนน์) adj. เกี่ยวกับสิงห์โต,คล้ายสิงห์โต

English-Thai: Nontri Dictionary
leonine(adj) เหมือนสิงโต,คล้ายสิงโต

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
leonine    (j) lˈɪəʴnaɪn (l i@1 n ai n)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Leonine \Le"o*nine\ (l[=e]"[-o]*n[imac]n), a. [L. leoninus, fr.
   leo, leonis, lion: cf. F. l['e]onin. See {Lion}.]
   Pertaining to, or characteristic of, the lion; as, a leonine
   look; leonine rapacity. -- {Le"o*nine*ly}, adv.
   [1913 Webster]
 
   {Leonine verse}, a kind of verse, in which the end of the
    line rhymes with the middle; -- so named from Leo, or
    Leoninus, a Benedictine and canon of Paris in the twelfth
    century, who wrote largely in this measure, though he was
    not the inventor. The following line is an example:
    [1913 Webster]
 
       Gloria factorum temere conceditur horum.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 leonine
   adj 1: of or characteristic of or resembling a lion

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top