ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lateen

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lateen-, *lateen*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lateen[ADJ] เกี่ยวกับใบเรือที่มีรูปทรงสามเหลี่ยม

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lateen    (j) lˈətˈiːn (l @1 t ii1 n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lateinersegel {n} [naut.]lateen sail [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 lateen \la*teen"\, a.
   1. (Naut.) Of or pertaining to a peculiar rig used in the
    Mediterranean and adjacent waters, esp. on the northern
    coast of Africa; pertaining to a lateen sail. See below.
    [1913 Webster]
 
   2. rigged with a triangular (lateen sail).
 
   Syn: lateen-rigged.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lateen
   adj 1: rigged with a triangular (lateen) sail [syn: {lateen},
       {lateen-rigged}]
   n 1: a triangular fore-and-aft sail used especially in the
      Mediterranean [syn: {lateen}, {lateen sail}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top