ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lash against

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lash against-, *lash against*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา lash against มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *lash against*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lash against[PHRV] หวด, See also: เฆี่ยน, ตีอย่างแรง
clash against[PHRV] ชนอย่างเเรง, See also: กระแทก
clash against[PHRV] ไม่เข้ากับ, See also: ขัดกับ, Syn. clash with, jar with
clash against[PHRV] ไม่เห็นด้วยกับ, See also: ขัดแย้งกับ, Syn. conflict with
clash against[PHRV] ต่อสู้กับ, Syn. clash with

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We expect backlash against those ultimately found responsible.เราหวังให้เหตุการณ์ หมดสติต่อต้านพวกนั้น เป็นความรับผิดชอบ ไร้ข้อจำกัด Revelation Zero: Part 1 (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top