ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

laid-back

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -laid-back-, *laid-back*
English-Thai: Longdo Dictionary
laid-back(adj) สบายๆ, รู้สึกสบายผ่อนคลาย เช่น I can't be laid-back. I can't be cool. ฉันไม่สามารถรู้สึกสบายปลอดโปร่งได้ ฉันไม่สามารถใจเย็นไว้ได้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That whole "accepting fate" rap of yours is far too laid-back for a dead chick.ไอ้ความคิดไร้สาระเกี่ยวกับ "ยอมรับในโชคชะตา" มันเวอร์เกินไปสำหรับหญิงสาวที่ใกล้จะตาย In My Time of Dying (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สบาย ๆ[X] (sabāi-sabāi) EN: calm ; tranquil ; relaxed ; laid-back ; easy-going ; it's okay ; taking it easy   FR: calme ; tranquille ; reposé ; relax ; pépère (fam.) ; c'est cool

Japanese-English: EDICT Dictionary
まったり[, mattari] (adj-f) (1) rich (taste); full-bodied (flavour, flavor); mellow(ness); (2) laid-back (lifestyle) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  laid-back
      adj 1: unhurried and relaxed; "a mellow conversation" [syn:
             {laid-back}, {mellow}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top